خانه > آزمایشگاهی > منطقه مناسب گزارش و شمارش سلول های خونی بر روی فیلد و گسترش تهیه شده از رنگ گیمسا

منطقه مناسب گزارش و شمارش سلول های خونی بر روی فیلد و گسترش تهیه شده از رنگ گیمسا

روش تهیه اسمیر خون محیطی