منطقه مناسب گزارش و شمارش سلول های خونی بر روی فیلد و گسترش تهیه شده از رنگ گیمسا

روش تهیه اسمیر خون محیطی

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده