مواد نگهدارنده جهت انجام تستهای ادرار 24ساعته

نام تست ————————- ماده نگهدارنده ———————— مقدار

پروتئین ———————اسید بوریک ————————– 15-10گرم

بنس جونز پروتئین———————اسید بوریک ———————– 15-10گرم

کلسیم ————————- اسید هیدروکلریک —————– 15میلی لیتر

کراتینین —————————اسید بوریک—————————- 15-10گرم

الکترولیت Na;k;cl ————— نمی خواهد ————————————–

گلوکز ——————- اسید بوریک ———————— 15-10گرم

اسید اوریک ——————-اسید بوری ——————-15-10گرم

فسفر ——————-اسید هیدروکلریک ——————-15 میلی لیتر

17هیدروکسی کورتیکواستروئید—- اسید استیک گلاسیال ————— 15 میلی لیتر

5-HIAAهیدروکسی ایندول استیک اسید—-اسید بوریک —————–15-10گرم

17KGSکتوژنیک استروئید —- اسید استیک گلاسیال —————– 15میلی لیتر

17KGکتواستروئید ————-اسیداستیک گلاسیال ——————— 15میلی لیتر

VMA ————————اسیداستیک گلاسیال ——————— 15میلی لیتر