موسی کارمن مایر-Mayer,s Musicarmine

2

عامل قارچی به رنگ قرمز درخشنده و براق می شود.
جهت افتراق کریپتوکوکوس نئوفورمنس از دیگر قارچ های مشابه به کار میرود.
این رنگ اختصاصی کریپتوکوکوس نئوفورمنس نبوده ، رینوسپوریدیوم سیبری و بعضی موارد از بلاستومایسس درماتایتیدیس نیز رنگ میگیرند.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده