نحوه شمارش انگل مالاریا در لام خون محیطی

با توجه به برنامه حذف مالاریا در کشور لازم است که میکروسکو پیست های آزمایشگاه مالاریا در موارد مثبت بودن لام بیماران شمارش انگل را انجام داده وگزارش آن به اطلاع  پزشگ مربوطه داده شود .

نحوه شمارش انگل با ذ کر یک مثال به روش ذیل می باشد :

در گسترش ضخیم  در هر فیلد تعداد WBC وانگل ها را(به جز گامتوسیت ها) شمارش می کنیم تا ۲۰۰عدد WBCرا شمارش کرده وتعداد کل انگل ها را نیز حساب می کنیم (حداقل تعداد انگل ۱۰ عدد است).

با توجه به  آنکه در هر میکرولیتر خون در حدود ۸۰۰۰ WBCموجود است و  با توجه به مثال زیر تعداد انگل در خون محاسبه می شود.

مثال : در شمارش انگل یک لام با شمارش ۲۰۰WBC تعداد ۱۲ انگل مشاهده شده است پارازیتمی این بیما رچند است؟

 

۱۲       ۲۰۰ WBC

۴۸۰ X=    ۸۰۰۰

یعنی در هر میکرو لیتر خون بیمار ۴۸۰انگل وجود دارد.

نکته: اگر با وجود شمارش ۲۰۰ WBC تعداد انگل شمارش شده کمتر ۱۰ باشد شمارش  WBC را تا ۵۰۰ عدد انجام داده وشمارش انگل به ازای این مقدار انجام داده ومطابق روش فوق تعداد انگل در میکرو لیتر خون گزارش می شود.

نکته : در صورت شمارش تعداد WBC تا عدد ۵۰۰ اگر تعداد انگل شمارش شده به عدد ۱۰ نرسد با همین تعداد انگل بدست آمده محاسبه انجام می شود ونیازی به شمارش بیشتر WBC نمی باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده