نشاسته در ادرار

نشاسته در ادرار(starch)

نشاسته بصورت دایره هایی کوچک یا به شکل کریستال قابل مشاهده میباشد.این کریستالها غالبا در ادرار یافت میشوند.گرد یا بیضوی هستند.فوق العاده قابلیت انکسار نور دارند.شایعترین نشاسته ای که در ادرار میتوان یافت شاسته ذرت است.اینها اغلب شش ضلعی نامنظم و حاوی یک دندانه نامنظم مرکزی میباشند.تحت نور پولاریزه بصورت اشکال صلیبی دیده میشوند.وجود نشاسته در ادرار نشانه الودگی و منشا ان غالبا از پودر دستکش میباشد.
اینها ارزش گزارش کردن ندارند
نشاسته در ادرار

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده