نوتروفیل های هاپیرسگمانته و barr body

نوتروفیل های هاپیرسگمانته
نوتروفیل های دارای 6 یا بیشتر لوپ در هسته هستند.این حالت نشان دهنده ناهنجاری در رسیدگی نوتروفیل هاست و ممکن است اکتسابی باشد یا ارثی.
در مواقعی که افزایش در درصد نوتروفیل های 4لوبه یا 5 لوبه مشاهده شود باید هیپرسگمانتاسیون گزارش شود.در موارد انمی پرنیشوز و کمبود اسید فولیک نوتروفیل های با بیش از 5 لوپ معمولا وجود دارند.
نوتروفیل های هیپر سگمانته همچنین در عفونت های مزمن نیز دیده می شوند.

Barr body
نشان دهنده کروموزوم دوم در زنان است و ممکن است در 3-2% نوتروفیل های زنان دیده شود.بار بادی یک زایده کاملا مشخص و گرد از کروماتین هسته است که به وسیله یک رشته بسیار باریکی به هسته متصل است.این اجسام کروماتینی در مردان طبیعی یافت نمی شوند.

دیدگاهتان را بنویسید