نکروز توبولار حاد (ATN)

عوامل ایجاد کننده نکروز توبولار حاد، در جدول ذیل فهرست شده‏اند:

عوامل نکروز توبولار حاد
نوع علل
ایسکمی مشابه با عامل ایجاد کننده ازتمی قبل کلیوی بوده، منتهی شدیدتر و طولانی‏تر از آن می‏باشد.
نفروتوکسیک با منشأ داخلی (میوگلوبینوری، هموگلوبینوری، سندرم لیز تومور، میلوم کلیه)

با منشأ خارجی (مواد حاجب رادیولوژی، مسمومیت با اتیلن‏گلیکول، داروها [آمینوگلیکوزیدها، آمفوتریسینB، داروهای شیمی ‏درمانی])

همان‏طوری‏که در جدول ذیل نشان داده شده، علائم بالینی در اغلب موارد، شناسایی اتیولوژی ATN را میسرخواهد کرد:

علائم کلینیکی وضعیت پیشنهادی
تاریخچه مؤید رابدومیولیز

افزایش قابل توجه سطح کراتینین کیناز (CK)

میوگلوبینوری
تاریخچه مؤید همولیز

افزایش LDH، افزایش بیلی‏روبین غیر کونژوگه، افزایش شمارش رتیکولوسیت‌ها، کاهش هاپتوگلوبین

رؤیت اسفروسیت‏ها و شیستوسیت‏ها در اسمیر خون محیطی

هموگلوبینوری
مصرف اخیر مواد حاجب رادیولوژی القاء شده با مواد حاجب رادیولوژی
درمان اخیر بدخیمی‌ها

افزایش شدید اسیداوریک

سندرم لیز تومور
تجویز داروی نابجا القاء شده با دارو
آنمی، درد پشت، استئوپروز، ضایعات استئولیتیک، شکستگی‌های خودبه‏خودی، هیپرکلسمی، عفونت‏های راجعه میلوم مولتپل*
تاریخچه مسمومیت با اتیلن گلیکول مسمومیت با اتیلن گلیکول**
هموراژی اخیر، جراحی یا کاهش فشارخون ATN ناشی از ایسکمی
* ارزیابی بیشتر بیماران مشکوک به میلوم‏ مولتپل شامل انجام الکتروفورز سرم و ادرار و ایمونوفیکساسیون می‏باشد.

**اسیدوز متابولیک با شکاف آنیونی زیاد همراه با وجود کریستال‏های کلسیم اگزالات در ادرار از نشانه‏های تشخیصی می‏باشند.

 

 

اشتراک گذاری

نظرات برای این پست بسته شده .