خانه > آزمایشگاهی > پارامیکسوویریده

پارامیکسوویریده

دددددددددددددددددددددددددددد

این گروه شامل ویروس های پاراانفلوانزا،مولد سرخک،ویروس مولد اوریون،RSV(Respiratory syncytial Virus)،ویروس نیوکاسل میباشد.
از نظر ساختمانی این ویروس ها دارای RNA تک رشته ای یک پارچه و از نوع رشته ای منفی هستند.
ریبونوکلئوپروتئین ها و یا در واقع نوکلئوکپسید این ویروس ها دارای تقارن مارپیچی بوده و توسط پوشش پروتئینی موسوم به پروتئین M احاطه گردیده است.کل این مجموعه توسط غشایی لیپیدی دو لایه موسوم به پوشش،پوشیده است.بر روی پوشش این ویروس ها دو رشته زوائد گلیکوپروتئینی دیده می شود:دسته اول که هم خواص هم اگلوتینین و هم خواص نور امینداز داشته و به همین دلیل زوائد HN نامیده می شوند.دسته دوم زوائدی هستند که باعث امیختگی غشاء سلول میزبان گردیده و برای فعال شدن بایستی در معرض انزیم پروتئاز غشایی سلول میزبان قرار گیرند.این زوائد پروتئینی F نیز نامیده می شوند.
در بین پارامیکسوویروس ها،RSV فاقد زوائد هماگلوتینین نورامینداز بوده و زوائد گلیکوپروتئینی موجود بر روی پوشش ویروس مولد سرخک فاقد فعالیت نورامیندازی می باشد.
ارتومیکسو و پارامیکسوویروس ها باهم شبهات زیادی دارند ولی تفاوتهای زیر رو دارند:
1-نوکلئیک اسید پارامیکسو ویروس ها یک RNA تک رشته ای یک پارچه و نسبتا طویل می باشد،در حالیکه RNA ارتومیکسو ویروس ها قطعه قطعه بوده و از 8 قسمت تشکیل یافته است.
2-قطر ویروس ها (همراه با پوشش)در پارامیکسو ویروس ها تقریبا دو برابر ارتومیکسوویروس ها می باشد.
3-فعالیت هم اگلوتینی و نورامیندازی در پارامیکسوویروس ها مربوط به یک نوع زائده می باشد،در حالی که در ارتومیکسوویروس ها دو نوع زائده در هر یک از این فعالیت ها شرکت دارند.