چارت استرپتوکوک پنومونیه

نمودار تشخیصی استرپتوکوک پنومونیه
Streptococcus pneumoniae chart

با این نمودار می توان دیگر گونه های استرپتوکوک از جمله انتروکوک ها و غیر انتروکوک ها و استرپتوکوک الفا همولیز و … را تشخیص داد.

streptococcus pneumoniae chart

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده