چارت های تشخیص باکتریها

باکتری

Gram-positive Cocci
Catalase Negative

Gram-positive Cocci
Catalase Positive

Gram-negative Rods
Lactose Positive

Gram-negative Rods
Lactose Negative

با کلیک بر روی لینک زیر چارت ها را دانلود کنید

Flow Charts