کالسی ویریده(Calciviridea)

5

کالسی ویروس ها فاقد پوشش و اسید نوکلئیک RNA تک رشته ای مثبت هستند.وزن مولکولی RNA ویروسی حدود 7.4 تا 7.7 می باشد.مهمترین ویروس های این گروه عبارتند از نورواک ویروس(Norwalk) و ویروس هپاتیت E
کالسی ویروس ها از جمله نورواک ویروس باعث بیماریهای اسهالی در انسان می شوند.نحوه سرایت این ویروس ها از طریق دستگاه گوارش صورت می گیرد.در خصوص ویروس هپاتیت E در فصل ویروس های هپاتیتی اشاره شده است.

تشخیص ازمایشگاهی
برای عفونتهای کالسی ویروس ها از میکروب الکترونی استفاده می شود.اخیرا از ازمایش RT-PCR برای تشخیص کالسی ویروس ها بهره می گیرند.
درمان
از الکترولیت ORS برای عفونتهای اسهالی کلسی ویروس ها استفاده می شود.

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]