کنترل کیفی بن ماری در آزمایشگاه

کنترل کیفی بن ماری،روش کالیبره کردن بن ماری،استاندارد کردن بن ماری

برای انجام آزمایش در محیط مرطوب و دمای خاص از بن ماری استفاده میشود . برای استفاده مناسب باید نکات زیر را توجه داشت :

سطح آب در بن ماری باید بالاتر از سطح مایعات انکوبه شده باشد

آب بن ماری باید مرتبا تعویض گردد تا از رشد میکروبها جلوگیری بعمل آید

برای جلوگیری از ایجاد رسوب بهتر است از آب مقطر برای پر کردن بن ماری استفاده شود. در صورت ایجاد رسوب میتوان از اسید کلریدریک رقیق برای از بین بردن رسوبها استفاده نمود

برای اطمینان از دمای بن ماری می بایست دمای آب ، روزانه به وسیله دماسنجی غیر از دماسنج درون بن ماری کنترل گردد

در مورد بن ماری هایی که فاقد سیرکولاتور آب می باشند ، لازم است در چهار گوشه بن ماری دماسنج های دقیق قرار گرفته و نتایج آن با دماسنج درون بن ماری کنترل گردد

میزان خطای مجاز دما برای آزمایش های نقطه پایانی end point
(+ – 0/5) درجه میباشد

کنترل روزانه دمای آب بن ماری ، در چهار گوشه دستگاه و به وسیله دماسنجی غیر از دماسنج متصل به آن انجام میگیرد.

دمای خوانده شده در طی روزهای متوالی را باید بر روی منحنی کنترل کیفی دما ثبت نموده و بر اساس نتایج حاصله تصمم گیری نمود.

برای بسیاری از آزمایش ها ، به ویژه آزمایش های کینتیک مانند آزمایش های آنزیمی تغییر یک درجه سانتی گراد باعث 10% تغییر در فعالیت آنزیم می شود.برای چنین آزمایش هایی 0.1+ و 0.1- درجه سانتیگراد قابل چشم پوشی است.

برای آزمایش های End Point  مقدار 0.5+ و 0.5- درجه سانتی گراد اختلاف از دمای مطلوب قابل اغماض است.