کنترل کیفی در آزمایشگاه , عدم انطباق ها

مديريت آزمايشگاه بايد خط مشي و روش جهت پايش كليه فعاليت ها داشته باشد به نحوي كه موارد مربوط به عدم انطباق در برآوردن نيازمنديهاي سيستم يا خواسته هاي پزشك باليني شناسائي شوند .

براي اين منظور : كاركنان مسئول براي حل مشكلات مشخص شوند ، فعاليت هائي كه بايد انجام دهند معلوم شود ، اهميت عدم انطباق آزمايشات از نظر علم پزشكي برآ ورده شده و در صورت لزوم به پزشك معالج اطلاع داده شود ، در صورت لزوم انجام آزمايش و گزارش دهي متوقف شود و اقدام اصلاحي بصورت فوري صورت گيرد

چنانچه موارد عدم انطباق تكرار شوند بايد ريشه هاي آن شناسائي شده و برطرف گردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده