خانه > آزمایشگاهی > کنترل کیفی و شستشو در آزمایشگاه

کنترل کیفی و شستشو در آزمایشگاه

loole

شستم کووت ها،کاپ های سدیم و پتاسیم،ظروف ادراری،لوله های کشت میکروب،شستن پیپت ها،محلول های شستشو

 

cuvette

cap

yrine buttle

sudium and potasium cap

pippte washing

microb tube

mahloole shosteshooglasses