گرم بافتی(براون و برن ، براون – هاپس )(Brown & brenn)(Brown- Hopps)

1

اکتینومیسس ها و گونه های نوکاریا به خوبی رنگ می گیرند.
میکروارگانیسم به رنگ آبی مایل به یساه در زمینه زرد رنگ دیده می شود.
جهت تشخیص بوتریومایکوزیس به کار می رود.