خانه > آزمایشگاهی > گیمسا(Giemsa)

گیمسا(Giemsa)

گگگگگگگگگگگگگگگگ

جهت تشخیص هیستوپلاسماکپسولاتم و پنوموسیستیس کارینی در بافت به کار می رود.