گیمسا(Giemsa)

گگگگگگگگگگگگگگگگ

جهت تشخیص هیستوپلاسماکپسولاتم و پنوموسیستیس کارینی در بافت به کار می رود.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده