معماری
آزمایش کاتالاز مثبت و منفی

آزمایش کاتالاز و کنترل کیفی تست کاتالاز مثبت و منفی

تست کاتالاز،آزمایش کاتالاز،روش انجام تست کاتالاز،کاتالاز مثبت و منفی،گزارشکار آزمایش تست کاتالاز

1- هدف :

 • تشخيص استافيلوكوك و ميكروكوك ( كاتالاز مثبت ) از استرپتوكوك ( كاتالاز منفي )
 • افتراق كلستريديوم از باسيلوس ها ( كاتالاز مثبت )
 • افتراق ليستريامونوسيتوژنز ( كاتالاز مثبت ) از استرپتوكوك بتاهموليتيك

2- اساس آزمايش:

كاتالاز آنزيمي است كه H2O2 را به آب و اكسيژن تجزيه مي كند. H2O2 يكي از محصولات نهايي اكسيداسيون در متابوليسم كربوهيدرات است.

3- نمونه اوليه:    

كشت 24-18 ساعته از ارگانيسم مورد نظر

 

4- مواد و تجهيزات مورد نياز:

 • پراكسيد هيدروژن 3% ( اين ماده بايد در شيشه هاي قهوه اي يا تيره رنگ ودر يخچال نگهداري شود )
 • اپليكاتور چوبي يا شيشه اي يا لوپ پلاتيني
 • لام شيشه اي

 

5- مراحل انجام كار:

 • با يك اپليكاتور چوبي از مركز يك كلني به سطح لام شيشه اي منتقل كنيد.
 • يك قطره H2O2 را بلافاصله به كلني روي لام اضافه كنيد و ا يجاد حباب روي لام را بررسي نماييد. نتيجه را به صورت مثبت يا منفي گزارش كنيد.
 • ايجاد حباب هاي سريع و ماندگار با حالت جوش زدن ( كف ) نشانگر مثبت بودن تست است.

6- برنامه QC:

پراكسيد هيدورژن بايد هر روز يا قبل از تست نمودن باكتري مجهول با سوش هاي كنترل مثبت و منفي تست شود.

سوش كنترل مثبت : Staphylococcus. aureus

سوش كنترل منفي : Streptococcus. pyogenes

7- تداخلات :

 • جهت تست كاتالاز بايد از روي محيطي کلنی برداشته شود كه فاقد خون باشد. زيرا گلبول هاي قرمز واكنش كاتالاز مثبت ضعيف ايجاد مي كنند. اما از آنجائي كه اكثر نمونه هاي كلينيكي روي محيط هاي خون دار كشت داده مي شوند، براي انجام تست ميتوان نمونه را از قله كلني ها بدون تماس با محيط برداشت تا واكنش مثبت كاذب ايجاد نشود.
 • بهتر است از يك اپليكاتور چوبي براي برداشتن كلني استفاده شود. استفاده از لوپ آهني واكنش مثبت كاذب ايجاد مي كند.
 • از آنجائي كه بعضي از باكتري ها داراي آنزيم هايي غير از كاتالاز هستند كه موجب تجزيه پراكسيدهيدروژن می شود، ايجاد حباب هاي ريز به تعداد كم، بعد از 30 – 20 ثانيه به معنی واکنش مثبت نمی باشد.