معماری
آزمایش jak2

آزمایش jak2

به منظور تشخیص موتاسیون JAK2 V617F در DNA استخراج شده از سلولهای انسانی می باشد. این کیت مخصوص استفاده تحقیقاتی است.

JAK2 مخفف Janus Kinase 2است و معرف یک تیروزین کیناز است که در سیتوپلاسم واقع شده است. این آنزیم نقش مهمی در انتقال پیام های سیتوکینها و هورمونهای رشد دارد. موتاسیون اکتسابی G1849T باعث جایگزینی آمینواسید فنیل آلانین به جای والین می شود (V617F). در نتیجه این موتاسیون JAK2 به صورت دائمی فعال شده و موجب رشد مهار نشده سلول در غیاب هورمونهای رشد می شود. این موتاسیون در اکثر بیماران دچار اختلالات myeloproliferative که BCR-ABL منفی می باشند مشاهده می شود. همچنین این موتاسیون به عنوان یکی از ابزارهای تشخیصی پایه در polycythemia vera (PV)، essential thrombocythemia (ET) و primary myelofibrosis (PMF) می باشد.

 

پاسخ دهید