معماری

تجهیزات پایه مورد نیاز جهت تاسیس آزمایشـگاه

تجهیزات پایه مورد نیاز جهت تاسیس آزمایشـگاه

ردیف نام دستگاه شماره دستگاه محل استقرار وضعیت دستگاه در هنگام خرید ردیف نام دستگاه شماره دستگاه محل استقرار وضعیت دستگاه در هنگام خرید
۱ میکروسکوپ دو چشمی       ۳۰ پیپتور      
۲ سانتریفوژ حداقل ۱۲ یا ۱۶ شاخه       ۳۱ ارلن مایر      
۳ سانتریفوژ هماتوکریت       ۳۲ قیف شیشه ای      
۴ شیکر ملانژور       ۳۳ مزور      
۵ کانتردیف دیجیتال یا دستی       ۳۴ بشر      
۶ روتاتور       ۳۵ دماسنج جیوه ای      
۷ میکسر لوله       ۳۶ سبد سیمی      
۸ اسپکتروفتومتریا فتومتر       ۳۷ جا پی پت ایستاده      
۹ ترازوی یک یا دو کفه ای معمولی       ۳۸ لام گود ۱۲خانه      
۱۰ فور       ۳۹ جاسمپلر      
۱۱ اتوکلاو       ۴۰ جای سرسمپلر      
۱۲ یخچال       ۴۱ پنس      
۱۳ بن ماری سرولوژی       ۴۲ کرنومتر      
۱۴ تشکیلات تخلیص اب       ۴۳  timerآزمایشگاهی      
۱۵ رفراکتومتر       ۴۴ پی پت فلر با پوار      
۱۶ هود معمولی یا کلاس ۲       ۴۵ تشتک رنگ آمیزی با جای لام      
۱۷ تراوزی حساس دیجیتالی       ۴۶ چراغ مطالعه      
۱۸ اتو میکروبشناسی ۳۷درجه       ۴۷ گارو      
۱۹ چراغ الکلی و سه پایه فلزی       ۴۸ پایه سدیمان      
۲۰ فریزر ۲۰-       ۴۹ توری سیمی نسوز      
۲۱ بن ماری جوش       ۵۰ جالوله      
۲۲ میکرو پی پت ثابت یا متغیر       ۵۱ بالن ژوژه      
۲۳ تخت معاینه       ۵۲ پی پت      
۲۴ پاراوان       ۵۳ لامپ ماورای بنفش      
۲۵ ترالی استیل       ۵۴ مداد الماس      
۲۶ صندلی خونگیری       ۵۵ لام نئوبار      
۲۷ رایانه و چاپگر       ۵۶ خط کش هماتوکریت      
۲۸ جار بی هوازی       ۵۷ لوب میکروبشناسی      
۲۹ تابوره       ۵۸ جعبه لام      

 

پاسخ دهید