معماری

ALK (D5F3) با تفسیر به وسیله ایمونوهیستوشیمی

تعیین واجد شرایط بودن بیمار برای درمان مهار کننده ALK در افراد مبتلا به آدنوکارسینومای ریوی، به ویژه تومورهای فاقد جهش‌های ژن EGFR و KRAS

 

 • توضیح آزمایش
 • شناسایی پروتئین‌های فیوژن یا الحاقی ALK به وسیله ایمونوهیستوشیمی با استفاده از D5F3 کلون ALK بر روی بافت توموری FFPE
 • کلون D5F3 نسبت به کلون ALK1 در شناسایی بیان پروتئین ALK در سرطان ریه، حساس‌تر است.

 

 • آزمایش‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرند

تست بنیادی

 • ALK (D5F3) با تفسیر به وسیله ایمونوهیستوشیمی
 • آزمون غربالگری مؤثر و مقرون به صرفه برای تمامی پروتئین‌های الحاقی ALK

تست‌های مرتبط

 • شناسایی جهش KRAS
 • آزمون شناسایی جهش برای تعیین واجد شرایط بودن افراد مبتلا به آدنوکارسینوماهای ریوی به منظور دریافت درمان مهار کننده تیروزین کیناز (TKI)
 • شناسایی جهش EGFR به وسیله تعیین توالی پیرو (Pyrosequencing)
 • آزمون یگانه شناسایی جهش برای تعیین واجد شرایط بودن افراد مبتلا به آدنوکارسینوماهای ریوی به منظور دریافت درمان مهار کننده تیروزین کیناز (TKI)
 • ترانسلوکاسیون EML4/ALK به وسیله RT-PCR
 • به عنوان تک آزمون جهت شناسایی جهش برای تعیین واجد شرایط بودن افراد مبتلا به آدنوکارسینوماهای ریوی به منظور دریافت درمان مهارکننده ALK، توصیه نمی‌شود.
 • پانل بازتابی جهش سرطان ریه
 • به عنوان تست بازتابی برای تعیین واجد شرایط بودن افراد مبتلا به آدنوکارسینوماهای ریوی به منظور دریافت درمان مهار کننده ALK یا TKIs، توصیه نمی‌شود.
 • این پانل شامل تست مقرون به صرفه و حساس ایمونوهیستوشیمی ALK نمی‌شود.
 • الگوی بازتاب
 • اگر جهش KRAS شناسایی نشود، سپس تست جهش EGFR انجام می‌گیرد.
 • اگر جهش EGFR شناسایی نشود، تست ترانسلوکاسیون EML4/ALK انجام می‌گیرد.
 • شناسایی جهش EGFR با بازتاب به ترانسلوکاسیون EML4/ALK به وسیله RT-PCR
 • تست بازتابی برای تعیین واجد شرایط بودن افراد مبتلا به آدنوکارسینوماهای ریوی به منظور دریافت درمان مهارکننده ALK یا TKIs، توصیه نمی‌شود.
 • این پانل شامل تست مقرون به صرفه و حساس ایمونوهیستوشیمی ALK نمی‌شود.
 • الگوی بازتاب
 • اگر جهش EGFR شناسایی نشود، تست ترانسلوکاسیون EML4/ALK انجام می‌گیرد.

 

 • مروری بر بیماری

شیوع بیماری

 • سرطان ریه دومین سرطان شایع در ایالات متحده امریکاست.
 • شایع‌ترین دلیل مرگ و میر مرتبط با سرطان در زنان و مردان

مسائل مربوط به درمان

 • سرطان ریه نسبت به عوامل شیمی درمانی قدیمی، کمتر پاسخ می‌دهد.
 • 5 سال استفاده از این عوامل نتایج ملال انگیزی به همراه داشته است.
 • بیماران انتخاب شده پاسخ بهتری به داروهای جدیدتر دادند.
 • نرخ پاسخ تومور و نتایج بالینی بیمار در سرطان ریه سلول غیر کوچک (به ویژه زیر گروه آدنو)، ارتباط مستقیمی با وضعیت جهش تومور دارد.
 • شامل جهش‌های KRAS، ALK و EGFR می‌شود.
 • بازآرایی‌های ALK (ALK Rearrangements)
 • در حدود 7% از آدنوکارسینوماهای ریوی گزارش شده است.
 • حدود 30% از بیماران جوان تر، مرد، غیر سیگاری یا سیگاری با مصرف اندک هستند.
 • بازآرایی‌های ALK میزان پاسخ به ALK TKIs (برای مثال، کریزوتینیب) را پیش‌بینی می‌کنند.
 • روش‌های شناسایی بازآرایی‌های ALK
 • RT-PCR: ممکن است که تمامی الحاق یا هم جوشی‌های ALK را شناسایی نکند.
 • :FISH بعلت وجود وارونگی‌های کوچک در کروموزوم 2p (2p21 و 2p23)، تفسیر تکنیک FISH برای این بازآرایی‌ها چالش برانگیز است.
 • ایمونوهیستوشیمی (IHC)، بیان پروتئین را شناسایی می‌کند.
 • پروتئین شناسایی شده، جانشین الحاق یا هم‌جوشی است.
 • زمانی که این تست با PCR یا FISH مقایسه می‌شود، مؤثرتر و مقرون به صرفه‌تر است.

 

 • ژنتیک

ژن ALK

ساختار/ عملکرد

 • نقطه انفصال یا شکست در اگزون 20 دومین کیناز سرطان ریه، با ژن شریک
 • رایج‌ترین شریک الحاق، EML-4 است.
 • دیگر شرکای الحاق، ژن‌های KIF5B، KLC1 هستند.
 • الحاق ژن ALK با شریکش، الیگومریزاسیون مستقل از لیگاند ALK را میانجیگری می‌کند که منجر به فعال سازی کیناز ALK می‌گردد.
 • اپیتوپ D5F3 درون C-ترمینال پروتئین ALK قرار گرفته و در تمامی جابجایی‌ها یا ترانسلوکاسیون‌ها حفظ می‌شود.
 • تمامی ترانسلوکاسیون‌ها باید با ایمونوهیستوشیمی شناسایی گردند.

 

 • تفسیر آزمایش

نتایج مثبت

 • هر درجه‌ای از رنگ‌آمیزی سیتوپلاسمیک بیشتر یا مساوی 10% سلول‌های توموری، مثبت در نظر گرفته می‌شود.
 • حضور این جهش می‌تواند پاسخ بیمار به مهارکننده ALK را پیش‌بینی کند.
 • بیماران دارای این جهش معمولاً فاقد جهش‌های ژن‌های EGFR و KRAS هستند.

 

 • محدودیت‌های تست
 • نتایج این تست باید در چارچوب داده‌های مورفولوژیکی یا ریخت شناسی و دیگر داده‌های مرتبط، تفسیر گردند.
 • این تست را نباید به تنهایی برای تشخیص بدخیمی مورد استفاده قرار داد.