تست کمپ

ccccccccccccccccccccc

 

هدف : انجام تست کمپ (CAMP) جهت جداسازی گونه استرپتوکوک گروه B از سایر خانواده استرپتوکوک
تجهیزات : محیط کشت بلاد اگار – لوپ استریل – سوش استافیلی کوک اورئوس – ماژیک – شعله

تست کمپ برای تشخیص استرپتوکوکهای گروه B از سایر استرپتوکوکها میباشد این استرپتوکها ماده ای شبه پروتوئینی به نام فاکتورکمپ تولید کرده که با بتا توکسین تولیدشده توسط استافیلوکوک اورئوس حالت سینرژیسم داشته وهمولیز قوی ایجاد می کند.
برای انجام این تست ابتدا محیط کشت را شماره گذاری نمایید سپس توسط لوپ در وسط یک پلیت اگار خونی یک سوش بتا همولیتیک از استافیلوکوک ارئوس را به صورت خطی کشت داده سپس از کلونی باکتری مشکوک بطور عمود بر ان کشت میدهیم ، به گونه ای که با یکدیگر برخورد نکنند سپس به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۵تا ۳۷ درجه قرار میدهیم
یا به مدت ۶ساعت در جار ۵%CO2 قرار می دهیم در صورتی که باکتری ما استرپتوکوک گروه B باشد در محل نزدیکی با اورئوس همولیز تشدید شده و خط کشت به صورت یک پیکان درخواهد امد.

دیدگاهتان را بنویسید