خانه > آزمایشگاهی > چارت شناسایی انواع باکتریها

چارت شناسایی انواع باکتریها

چارت زیر شامل موارد:

شناسایی استافیلوکوک ها

چارت شناسایی انتروباکتریاسه ها توسط TSI و LIA

چارت شناسایی باسیل های گرم مثبت

انتروباکتریاسه

chart