محیط های افتراقی انتروباکتریاسه

محیط های افتراقی انتروباکتریاسه،انواع محیط کشت های باکتریهای گرم منفی،گذاشتن گالری،جداسازی باکتریهای،ویژگی محیط کشت های باکتریهای روده ای

محیط TSI
محیطی لوله ای وقرمز رنگ بوده دارای سه قند لاکتوز گلوکز و سوکروز می باشد که براساس اینکه کدام یک مورد مصرف قرار گیرندوکدام قسمت محیط بالای شیب دار یاقسمت انتهائی اسیدی یا زرد شود ویا قلیائی وقرمز باقی به ماند واکنشهای متفاوتی را برروی این محیط باعث می شوند چون اسید اسید الکالن اسید یا الکالن الکالن که البته مورد اخرتوسط انتروباکتریاسه بوجود نمی اید ونشان دهنده یک باکتری از خوانواده دیگر می باشد همچنین این محیط حاوی اهن بوده که درصورت تولید H2Sبه رنگ سیاه درخواهد امد البته این خصوصیت درمحیط SIM هم وجوددارد و همچنین می توان تولید گاز رانیز که درانتهای لوله باعث ایجاد حفره ویا بالا رفتن کامل محیط دردرون لوله می شود رادر این محیط شاهد باشیم.
محیط SIM
این محیط هم زمان شامل سه تست تولید سولفور ایندول وحرکت میباشد باکتری راباید بانیدل به صورت یک خط صاف وعمود دران کشت داد پس از ۲۴ ساعت انکوباسیون دردمای ۳۷درجه درصو رتیکه باکتری از خط کشت خود خارج شده ودرمحیط کشت پخش شود وبه صورت یک درخت وارونه دراید با کتری حرکت مثبت محصوب خواهد شد درصورت سیاه شدن محیط که دراثر وجود اهن درمحیط می باشد باکتری تولید کننده H2S می باشد . این محیط همچنین حاوی اسیدامینه تریپتوفان بوده ودرصورتیکه باکتری دارای انزیم تریپتوفاناز باشد انرابه ایندول تبدیل کرده که می توان ان را بااضافه کردن چند قطره معرف کوواکس به سطح محیط وایجاد رنگ صورتی تشخیص داد
محیط سیمون سیترات
برخی از باکتری ها از سیترات به عنوان تنها منبع کربن استفاده می کنند در این محیط که حاوی سیترات می باشد درصورتی که باکتری ان رامصرف کند ترکیبات قلیائی استات وکربنات تولید شده که باعث می شود معرف محیط که برومو تیمول بلو می باشد از سبز به رنگ ابی تغیر رنگ دهد. برای کشت بر روی این محیط نیازی به ورود نیدل به داخل محیط نطیست ،کشت سطحی صورت می گیرد و رشد کلونی به همراه تغییر رنگ دلیل بر مثبت بودن است

محیطMR,VP
این محیط هم زمان شامل دوتست میباشد MRوVPکه درتست MR اساس شناسائی ترکیبات اسیدی است که ازتخمیر گلوکز حاصل میشود. برای این کار ابتدا محیط از قبل کشت داده را به دو لوله جداگانه تقسیم می کنیم سپس به یکی از لوله ها چند قطره متیل رد اضافه نموده درصورتی که رنگ قرمز ایجاد شود تست MRمثبت می باشد با بخش دیگری از تست استون یاVP را به شرح زیر انجام میدهیم.
اساس این تست ان است که واکنش تبدیل استن به بوتان دیول درمجاورت هوا قابلیت برگشت پذیری تدریجی را دارد که باید به محیط ابتدا ۶قطره الفا نفتول و سپس ۲قطره KOH40 درصد اضافه کرد و ۱۵ دقیقه صبرکرد اگر حلقه صورتی تا قرمز درسطح محیط ایجاد شود دال بر مثبت بودن تست می باشد. برای کشت روی این محیط یک کلونی از باکتری مورد نظر را توسط لوپ یا نیدل استریل برداشته و داخل لوله کشت حل نمایید
محیط اوره
برخی باکتری ها دارای انزیم اوره از بوده و اوره را به امونیم و دی اکسید کربن تجزیه کرده که چون امونیم خاصیت قلیائی داشته موجب تغیر رنگ معرف فنل رد محیط از رنگ پوست پیازی به سرخابی میشوند .برای کشت روی این محیط یک کلونی از باکتری مورد نظر را با لوپ استریل برداشته و داخل محیط کشت حل نمایید

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]