معماری
cbc

مقادیر نرمال شاخص های هماتولوژی

مقدار نرمال RBC : در مردان ۴/۷-۶/۱  ——– در زنان:۴/۲-۵/۴ درکودکان: ۳/۸-۵/۵    ———-در نوزادان: ۴/۸-۷/۱  مقدار نرمال WBC  : بزرگسالان و کودکان بالای ۲سال:۵۰۰۰-۱۰۰۰۰ در میلی متر مکعب کودکان زیر ۲سال: ۶۲۰۰-۱۷۰۰۰ در میلی متر مکعب نوزادان: ۹۰۰۰-۳۰۰۰۰ در میلی متر مکعب شمارش دیف :نوتروفیل : ۵۵-۷۰ در صد لنفوسیت : ۲۰-۴۰ درصدمونوسیت :  ۲-۹  درصدائوزینوفیل : ۱-۴ درصد  بازوفیل :  ۰/۵-۱ درصدهموگلوبین  HB : برحسب گرم در دسی لیتر

مردان زنان کودکان اطفال نوزادان
۱۴-۱۸ ۱۲-۱۶ ۱۱-۱۶ ۱۰-۱۵ ۱۴-۲۴

هماتوکریت HCT : بر حسب درصد

مردان زنان کودکان اطفال نوزادان
۴۲-۵۲% ۳۷-۴۷% ۳۱-۴۳% ۳۰-۴۰% ۴۴-۶۴%

حجم متوسط گلبولی  MCV :بزرگسالان و کودکان : ۸۰-۹۰  میکرون مکعب نوزادان : ۹۶-۱۰۸  میکرون مکعبمقدار هموگلوبین موجود در گلبول قرمز  MCH :بزرگسالان و کودکان : ۲۷-۳۱ پیکوگرم نوزادان : ۳۲-۳۴ پیکوگرمغلظت متوسط هموگلوبین MCHC  :بزرگسالان و کودکان : ۳۲-۳۶ گرم در دسی لیتر یا درصدنوزادان : ۲۳-۳۳ گرم در دسی لیترشمارش رتیکولوسیت : مقدار طبیعی در بزرگسالان۰/۵-۲%در نوزادان تا هفته اول تا۷%نسبت طبیعی M:E  میلوئید به اریتروئید >مقدار طبیعی پلاکت :۱۵۰-۴۰۰ هزار در میکرولیتر(Hb cell Distribution Width   ) HDW: توزیع انتشار میزان Hb را نشان می دهدمقادیر نرمال آن : ۲٫۲-۳٫۲ g/dlPDW(Platelet cell distribution width): توزیع پهنای پلاکتی استمقادیر نرمال آن ۲-۵ ٪ است.PCT : : پلاکت کریت ، حجم پلاکت های خون است و رنج نرمال آن  ۰٫۱۵- ۰٫۴ % است.MPV : متوسط حجم پلاکتی است. رنج نرمال آن ۹-۱۲ Fl است.

پاسخ دهید