معماری
سرم

محلول سرم فیزیولوژی

۸٫۵ گرم کلرید سدیم را در ۱۰۰۰ میلی لیتر اب مقطر حل کنید،سرم فیزیولوژی ساخته می شود

پاسخ دهید