کواگولاز اسلایدی و لوله ای

 
در سطح باکتری های استافیلوکوک اورئوس ماده ای بنام کواگولاز متصل وجود دارد که به فیبرینو‍ن اتصال می یابد و در حضور پلاسما موجب تجمع یافتن و تشکیل توده های ارگانیسم می شود.

روش انجام تست کواگولاز اسلایدی:

پلاسمای انسان و یا ترجیحا پلاسمای خرگوش که با استفاده از EDTA یا سیترات تهیه شده به عنوان معرف انتخاب می شود.
یک قطره از پلاسما بر روی لام یا اسلاید شیشه ای خشک و تمیز قرار داده می شود.
یک قطره اب مقطر و یا سرم فیزیولو‍ژی در نقطه مجزایی (به عنوان کنترل)گذارده می شود.
با یک لوپ،انس و یا یک تکه چوب استریل مقداری از کلنی را در هر یک از قطرات فوق،امولوسیون می کنیم تا سوسپانسیون یکنواختی تهیه شود.
از نظر تشکیل لخته در محل پلاسما و سوسپانسیون یکنواخت در محل کنترل بررسی می کنیم.اگر تشکیل لخته در هر دو نقطه انجام شود نشان دهنده اتواگلوتیناسیون ارگانیسم است و بایستی تست کواگولاز تکرار شود.

بررسی نتایج:
استافیلوکوک اورئوس موجب تجمع سریع و لخته قابل مشاهده ای در سطح لام می شود.استافیلوکوک اژیدرمیس هیچ لخته ای را ایجاد نمی کند و سوسپانسیون در شکل یک محلول شیری رنگ صاف و یکنواخت باقی می ماند.

کنترل کیفی:
پلاسماهای جدید و تست های روزانه بایستی با کنترل مثبت (استافیلوکوک اورئوس ATCC 25923 ) و کنترل منفی( استافیلوکوک اپیدرمیس (ATCC 12288) ارزیابی شود.

اسلاید

تست کواگولاز لوله ای

Tube coagulase test
اصول کار تست کواگولاز لوله ای:

استافیلوکوک اورئوس،انزیم کواگولاز را تولید می کند که توانایی لخته کردن پلاسما را دارد.این ویژگی،ان را ازبقیه اعضای میکروکوکاسیه متمایز میکند.

روش انجام ازمایش کواگولاز لوله ای:
معرف تست کواگولاز را تهیه می کنیم.به این ترتیب که مقدار ۰٫۵ میلی لیتر از پلاسمای انسان یا خرگوش(حاوی ماده ضد انعقاد EDTA) را در لوله ازمایش پلاستیکی یا شیشه ای می ریزیم.این پلاسما در دمای یخچال برای ۱۰ روز و در دمای ۲۰- درجه برای چند ماه قابل نگهداری است.
پلاسما را به میزان ۱ به ۴ رقیق کرده و سوسپانسیونی از باکتری را در ان تهیه می کنیم.
این سوسپانسیون را برای ۴-۱ ساعت در دمای ۳۷-۳۵ درجه نگهداری کرده و از نظر اشکیل لخته بررسی می کنیم.اگر در مدت ۴ ساعت،لخته تشکیل نشدبرای یک شب در حرارت باقی می گذاریم.
ارگانیسم هایی که نتوانند پلاسما را در مدت ۲۴ ساعت لخته کنند به عنوان کواگولاز منفی در نظر گرفته می شوند.

لوله

بررسی نتایج :
استافیلوکوک اورئوس،پلاسما را در مدت ۲۴ ساعت لخته می کند اما استافیلوکوک اپیدرمیس حتی یعد از یک شب،توانایی لخته کردن پلاسما را ندارد.

کنترل منفی:
هر یک از پلاسماهای جدید بایستی با استفاده از کنترل مثبت ATCC 25923 و کنترل منفی(استافیلوکوک اورئوس ATCC 14990) ارزیابی شوند.