آزمایش C4

 

 

C4مقدمه: C4 دارای ۳ زیرواحد آلفا، بتا، گاما است . اجزاء فعال آن شامل C4a( آنافیلاتوکسین)و C4b است . التهاب عصبی همراه بافعال شدن کمپلمان به طورجدی درپاتوژنز آلزایمر مطرح است .
تعدادی ازبیماریهای پوستی نیزهمراه باکمبودنسبی وکامل C4 می باشند.
هدف: سنجش کمی C4 برای شناسایی افرادمبتلا به کمبودمادرزادی ویا بیماری های اتوایمیون مانند لوپوس ارتیماتوی سیستمیک ، آرتریت روماتوئید، هپاتیت مزمن، کمپلکس ایمنی وآنژیودام ارثی مورداستفاده قرارمی گیرد. C4 ممکن است درکم خونی های ایتویمیون همولیتیک افزایش یابد.
نمونه: سرم
طریقه نگهداری: نمونه را ۳۰-۱۵ دقیقه درحرارت اتاق قرارداده وسپس ۶۰-۳۰ دقیقه دریخچال ۴درجه قراردهید. پس ازجداکردن سرم آنرادر۷۰- درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
محدوده مرجع: mg/dl51-18
روش : نفلومتری
محتویات کیت: ۱- کنترل ۱ویال ۲- آنتی سرم۳- بافر۱ویال
نگهداری محلول وکیت: کیت حاوی محلولها رادر۸-۲ درجه سانتی گرادنگهداری کنید تاتاریخ روی کیت قابل مصرف است.
وسایل موردنیاز: سمپلر دیجیتال، کووت، ساچمه، نوک سمپلر۱۰۰۰
(( کیت راحتماً نیم ساعت قبل ازشروع کاردمای اطاق قراردهید))

روش انجام آزمایش:
۱-سرم بیمار رابه نسبت ۱به ۱۱ رقیق کنید
(لانداsampleDiluent400 +لاندا۴۰ mlsample)mix کنید.
۲-یک ساچمه داخل کووت قراردهید و۴۰ لاندا ازنمونه رقیق شده راداخل کووت بریزید.
۳- کووت راداخل دستگاه قراردهید باسمپلر دیجیتال که قبلارویdd)mod) تنظیم شده ۴۰۰ لاندا بافر و۴۰ لاندا آنتی سرم بردارید به کووت اضافه کنید . بعد از۳۰ دقیقه جواب راازدستگاه بخوانید.
محاسبه: عددبه دست آمده رادرعدد ۱۰۰ ضرب کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده