خانه > آزمایشگاهی > تاثیر استرس بر نتایج آزمایش

تاثیر استرس بر نتایج آزمایش

اهمیت استرس روحی در نتایج آزمایشگاهی اغلب دست کم گرفته می شود (اضطراب قبل از خونگیری، استرس قبل از جراحی و غیره).
استرس جسمی و فشار روانی غلظت بسیاری از ترکیبات خون را تحت تاًثیر قرار می دهد. اضطراب موجب افزایش کاذب نتایج آزمایشات زیر می شود:

گلوکز (قند خون)
هورمون TSH (آزمایش تیرویید)
هورمون آلدوسترون
آنژیوتانسین
کاته کولامین ها
هورمون کورتیزول
هورمون پرولاکتین
هورمون رنین
هورمون سوماتوتروپین
هورمون وازوپرسین
آلبومین خون
فیبرینوژن
انسولین
لاکتات