Thiosulfate citrate bile salts sucrose agar-TCBS

7

TCBS يك محيط انتخابي براي جداسازي V.cholerae از نمونه هاي مدفوع مي باشد.
كنترل كيفي:V.cholerae O1 بايد كلني هاي زرد با رشد خوب را نشان دهد.
E.coli بايد عدم رشد يا رشد ضعيف با كلني هاي شفاف داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نوزده + 11 =