ترومبوسیتوز

وقتی تعداد پلاکتها از ۴۰۰۰۰۰ در هر میلی لیتر مکعب خون تجاوز نماید به ان ترومبوسیتوز می گویند.
بر اساس تعداد پلاکت،ترومبو سیتوز به ۲ دسته تقسیم می شود.
الف-افزایش شدید تعداد پلاکتها(بیشتر از ۱ میلیون در هر میکرولیتر):این حالت را ترومبوسیتوز اولیه یا ترومبوسیتمی می گویند.در هر ۹۰%از بیماران همراه با ترمبوسیتوز،لکوسیتوز هم دیده می شود.در ۸۰% از افراد مبتلا به ترومبوسیتوزاولیه اسپلنکتومی دیده می شود.در مغز استخوان این افراد تعداد مگاکاریوسیت،افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد.
ب-افزایش خفیف تا متوسط تعداد پلاکت ها(بیشتر از یک میلیون در هر میکرولیتر):
در این افراد باید شمارش کامل گلبولی (CBC) انجام شود که بر اسا ان،بیماران به دو دسته تقسیم می شوند:
۱-ترومبوسیتوز همراه با (CBC) طبیعی:این حالت را ترومبوسیتوز فیزیولوژیک یا گذرا کویند.در این حالت پلاکت جدیدی تولید نمی شود و پلاکت های قبلی تولید شده وارد جریان خون می شوند.از علل ان می توان موارد زیر را نام برد:زایمان،ورزش،استرس،تزریق اپی نفرین
۲-ترومبوسیتوز همراه با (CBC) های غیر طبیعی:این حالت را ترومبوسیتوز واکنشی(انفعالی)می گویند.این حالت با افزایش تولید پلاکت همراه است.عامل تحریک پلاکت مشخص نیست.پس از رفع زمینه بیماری،تعداد پلاکت به حد طبیعی باز می گردد.
از علل ایجاد کننده ترومبوسیتوز واکنشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
بدخیمی ها(لوسمی ها بخصوص CML,میلوم مولتیپل)
پس از اعمال جراحی
بیماریهای التهابی(ارتریت روماتوئید،سل،سیروز)
خونریزی حاد
انمی فقر اهن
انمی های همولیتیک

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده