شرکت زیست شیمی

شرکت زیست شیمی اولین و تنها دارنده ایرانی فرآورده های بیوشیمی با تجربه بیش از چهار دهه تولید فرآورده های تشخیصی و شناخت روش های نوین روز دنیا با اتکا به بخش تولید، تحقیق و توسعه علمی خود اقدام به تولید کیت های نوین بیوشیمی جهت انواع دستگاه های اتوآنالایرز نموده است. تولیدات این شرکت ضمن برخورداری از کیفیت پایدار و قیمت مناسب با پارامترهای روتین نصب شده بر روی انواع دستگاه های قابلیت تطابق را داشته و در اکثر موارد نیازی به تغییر در پارامترها نمی باشد.

فرآورده های زیست شیمی :

Acid Phosphatase , ACE , ADA , Albumin , Alkaline Phosphatase , Alpfa – Amylase , Ammonium* , Bilirubin Direct , Bilirubin Total , Calcium (arsenazo ) , Calcium (CPC) , Calcuim (CPC) ویالی  , chloride , cholesterol , cholesterol – HDL , Cholestrol – HDL Direct * , Cholestrol – LDL Direct * , CK – MB , CK – NAC (CPK) , copper * , Creatinine , GGT , Glucose , GOT (AST) , GPT (ALT ) , GOT /GPT combi , Hemoglobin Total , Iron (Ferene ) , Iron (Ferrozine ) , loctate (colorimetric) * , LDH – P , Magnesium , Phosphorus UV , Phosphorus  دستی  , TIBC Direct * , UIBC , Urea – UV , Urea –S, Uric Acid , ZINC * , G6PD (کمی ) , , G6PD  کیفی  , Zitcal Lipid (HDL – LDL ) , Zitcal Lipid LI (HDL – LDL ) , Zitcal Lipid LII(HDL – LDL ) , Zitcal Lipid LIII(HDL – LDL ) , ZitcalTIBC & Iron  ,

محلول درابکین ، اینترنال استاندارد لیتیم 3000 ، اینترنال استاندارد پتاسیم ، استاندارد سدیم / لیتیم / پتاسیم / 140 / 5/15/ میلی مول

Ziest chem.   Diagnostic

فرآورده های نوینی که در اینده بسیار نزدیک عرضه می گردد:

  نوار ادرار 11 پارامتری و نوار تک پارامتر گلوکز و دو پارامتر گلوکز و کتون

  اناع کیت های توربیدیمتری (CRP ,RF ,ferritin , ASO , Micro Albumin )

  انواع کیت های غربالگری ( مانند  NST –PKU , G6PD , NEO – TSH  و … )

  کیت انزیمی HbA1c  ( دستی / دستگاهی ) و …

ISO 13485 : 2003 certified             

ACEAldolase
LiACPPeriodic Table of The Clinical Chemistry ElementsAmmoniaHbA1cCK-MBCPKLipaseLactat
NaMgCitrateOxalatePhosLDHClGGt
KCaADAALBALPAmylHb.TFeCuZnHDLHDL-CLDL-C???
Ca.CPCCa.ArsCholTGGluBili-DBili-TU.ProPTTransTIBCTIBC-D??PlassinGluchek
G6PDPKUCreatU.AUrea.uvUrea-sASTGOTALTGPTGOT/GPTZitcal.UZitcalNZitcalPSTD&

 

دیدگاهتان را بنویسید