استریگماتوسیستین

این سم ترکیب پیش ساز در بیوسنتر افلاتوکسین است و به وسیله انواع زیادی از کپک ها مثل آسپرژیلوس ورزیکولر، آسپرژیلوس نیدولانس، آسپرژیلوس روگولوسوس، پنی سیلیوم لوتیوم تولید میشود. این ترکیب از نظر مسمومیت حاد یا سرطانزایی مشابه افلاتوکسین نمیباشد ولی عامل سرطان کبد در حیوانات است. اما در محیط گسترش بسیار زیادی دارد و ازبرخی غذاهای انسانی مثل پنیرهای نوع ادم و گودا که به مدت طولانی در انبار نگهداری میشوند جداسازی شده است. در این وضعیت کپک تنها در سطح پنیر رشد می کند و استریگماتوسیستین به جز در چند میلیمتر اول زیر سطح پنیر به قسمتهای عمقی نفوذ نمیکند. نحوه عملکرد این توکسین جلوگیری از سنتز DNA است. استریگماتوسیستین

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده