مایکو توکسین

مایکو توکسین

قارچها موجودات هتروتروف هستند و با جذب مواد مغذی محلول تغذیه می کنند و با وجود اینکه برخی از قارچها میتوانند مواد نامحلول پیچیده نظیر لیگنوسلولز را متابولیزه کنند اما این مواد باید با ترشح آنزیمهای مناسب خارج سلولی مورد تجزیه قرار گیرند. تعدادی از قارچها به صورت انگلی برروی حیوانات، گیاهان و سایر قارچها زندگی می کنند و برخی از این ارتباطات انگلی بسیار پیچیده و حتی اجباری است. به هرحال توانایی برخی کپکها جهت تولید متابولیت های سمی در مواد غذایی که بعنوان مایکوتوکسین شناخته میشوند وارتباط آنها با برخی از بیماری هایی انسانی از جمله التهاب معده ای – روده ای و سرطان به اثبات رسیده است.

در قارچ ها و سایر میکروارگانیسم ها متابولیت های اولیه ( مثل اسیدآمینه ، استات و پیروات و …) ترکیباتی هستند که جهت رشد وتکثیر ضروری هستند. متابولیت های ثانویه در انتهای فاز لگاریتمی رشد میکروارگانیسم تشکیل میشود واهمیت آشکاری در رشد یا متابولیسم ارگانیسم ندارد. به طور کلی این ترکیبات هنگامی تشکیل میشوند که مقادیر زیادی از پیش سازهای متابولیکی اولیه تجمــع می یابند. مایکوتوکسین ها بعنوان متابولیت ثانویه کپک ها محسوب میشود.مایکو توکسین

دربین بازیدیومیست و آسکومیستها گونه هایی وجود دارند که اندام های بارزای ماکروسکوپی قابل توجهی تولید می کنند از جمله آنها میتوان قارچ های خوراکی کلاهدار و تادستول ها را نام برد که در آنها ساختمان موثری جهت تولید و پراکنش اسپورها تکامل یافته است.

درجدول زیر برخی از ترکیبات سمی کپک دسته تادستول ها و تاثیرات سمی آنها آمده است:

سمگونه ترشح کنندهتاثیرات سمی
کوپرینکوپرینوس آترامنتاریوسزمانی که این قارچ با یک محصول الکلی مصرف شود تاثیرات ناراحت کننده ای ایجاد می کند
ایلودینامفالوتوس الئاریوساستفراغ و ناراحتی های گوارشی
آماتوکسینآمانیتا فالوئیدوسناراحتی کبد و کلیه و درصورت عدم درمان منجر به مرگ مصرف کننده میشود
ارلانینکورتیناریوس ارلانوسناراحتی زیاد در کلیه و درصورت عدم درمان منجر به مرگ مصرف کننده میشود
سیلوسیبینسیلوسیب کوبنسیسهذیان گفتن

 

*** تفاوت سم باکتری و مایکوتوکسین

مایکوتوکسین ها ترکیباتی با وزن ملکولی نسبتا” پایین هستند وساختار شیمیایی پیچیده تری از سموم باکتریایی دارند. ولی سموم باکتریایی از ماکروملکولهایی مانند پلی پپتید، پروتئین یا لیپوپلی ساکارید تشکیل شده است. البته یک استثنا در مورد مسمومیت غذایی باکتریایی دیده میشود که در نوعی غذای سنتی بنام تمپه در اندونزی دیده شده است. درواقع این محصول با تلقیح گوشت نارگیل با کپک هایی مثل ریزوپوس و موکور تولید میشود. در برخی موارد باکتری بورکولدریاکوکونانس یا سودوموناس کوکونانس موجب آلودگی این محصول میشود. این باکتری دو نوع متابولیت سمی با وزن ملکلولی کم تولید می کند که شامل اسید بانگریک و توکسوفلاوین است.

*** گونه های مهم تولید کننده مایکوتوکسین

میتوان به آسپرژیلوس، پنی سیلیوم و فوزاریوم اشاره کرد. که در این بخش به بررســــی مایکوتوکسین های تولیدی آسپرژیلوس پرداخته میشود.

1- مایکوتوکسین های آسپرژیلوس

از سموم تولید کننده آسپرژیلوس میتوان به آفلاتوکسین، اکراتوکسین، استریگماتوسیستین ، اسید سیکلوپیازونیک نام برد.

دیدگاهتان را بنویسید