معماری
غذای سرد

آیا مصرف غذاهای سرد باعث خنک شدن بدن می‌شود؟

با گرم شدن هوا، به طور طبیعی میل به خوردن غذاهای سرد پیدا می‌کنید؛ اما هیچ ادله‌ای برای اثبات این که مصرف غذاهای سرد باعث خنک شدن بدن می‌شود، وجود ندارد.
به گفته متخصصان، هر نوع ماده غذایی شکسته و وارد روند سوخت‌و‌ساز می‌شود و این روند باعث ایجاد گرما می‌شود.

روندی که باعث خنک شدن بدن می‌شود. بدن به مغز پیغام ارسال می‌کند تا مکانیزم‌هایی مانند تعریق را فعال کند تا دمای بدن به حد طبیعی بازگردد.

پاسخ دهید