معماری
سرم ضد بوتوليسم

سرم ضد بوتوليسم

روش استفاده از سرم ضد بوتوليسم
سرم بوتوليسم هر تيپ توسط پاد زهرهاي بوتوليسم مختص همان تيپ خنثي مي شود. زماني كه تيپ سم بوتوليسم كه باعث مسموميت شده است ناشناخته باشد پادزهر مركب A+B+E  بايد بكار رود. ولي زماني كه تيپ سم بوتوليسم مشخص شده باشد پادزهر همان تيپ بوتوليسم بايد تجويز شود. مقدار سرم مصرفي50 هزار واحد بين المللي كه به صورت عضلاني يا وريدي بايد تجويز گردد. در صورتيكه پادزهر سم بوتوليسم A+B+E پس از تشخيص بيماري تجويز شود و سپس تيپ سم كه باعث مسموميت شده است مشخص گردد در صورت نياز به استفاده مجدد پادزهر، بايد پادزهرساده مختص سم بوتوليسم همان تيپ بيماريزا تجويز شود. در اپيدمي ها، تجويز پادزهر بوتوليسم جهت پيشگيري ضروري است. در افراديكه شكايات بيماري در آنها ايجاد نشده اما از غذايي كه افراد ديگر را مسموم كرده باشد مصرف كرده اند بايد تزريق زير جلدي (عميق) يا داخل عضلاني 10 هزار واحد بين المللي پادزهر بر عليه تيپ اختصاصي بوتوليسم را دريافت كنند. در صورتيكه تيپ سم مشخص نشده باشد يك ويال پادزهر مركب A+B+E  بايد تجويز شود.
با توجه به اينكه سرم ضد بوتوليسم از كارخانجات مختلف تهيه مي گردد، لذا قبل از استفاده بايد به دستورات كارخانه سازنده توجه نمود.
برنامه واكسيناسيون تب زرد
ايمن سازي بر عليه بيماري تب زرد براي كساني كه در مناطق آندميك بيماري زندگي و يا به آن مناطق سفر مي كنند، همچنين براي افراد غير واكسينه اي كه در كشور آندميك بيماري زندگي مي كنند و قصد مهاجرت به كشور غير آندميك بيماري را دارند توصيه مي گردد. اين واكسن در كشور ما جهت افرادي كه به كشورهاي آندميك سفر مي كنند و بايد گواهي تزريق اين واكسن را ارائه نمايند، تزريق مي گردد. گواهي انجام واكسيناسيون براي 10 سال معتبر است، مشروط بر آنكه حداقل 10 روز قبل از مسافرت تزريق شده باشد.
تجويز همزمان واكسن تب زرد با واكسنهاي خوراكي يا تزريق پوليو، سرخك، ب . ث . ژ، واكسن پلي ساكاريدي تيفوئيد، كزاز، ديفتري و واكسن سياه سرفه بلامانع است. ولي تجويز همزمان با واكسنهاي وبا، واكسن تزريقي تيفوئيد و واكسن پاراتيفوئيد B وA ممنوع بوده و بايد حداقل سه هفته بين تزريق تيفوئيد و واكسن تب زرد فاصله وجود داشته باشد.
برنامه واكسيناسيون براي كليه افراد شامل يك تزريق به مقدار 5/0 ميلي ليتر و بصورت عضلاني است.
هر ده سال يك بار دوز يادآور واكسن تب زرد تزريق گردد.
موارد منع استعمال واكسن تب زرد:
افرادي كه سابقه حساسيت به پروتئين تخم مرغ دارند و بچه هاي زير 6 ماه.
توجه : چنانچه زنان باردار و كودكان بالاي چهار ماه قصد مسافرت به مناطق اپيدمي بيماري تب زرد را داشته باشند تزريق واكسن تب زرد براي آنها بلامانع است