معماری
گوش

واژگان مربوط به گوش

واژگان مربوط به گوش
Ear(oto)=گوش
Hearing(audio)=شنوایی
External Ear-1=گوش خارجی
Triaing fossa=حفره مثلثی شکل
Helix=بخشی از لبه لاله گوش
Anthelix= بخشی از لبه لاله گوش که نسبت به Helix حالت قدامی و زیرین دارد.
Concha= صدحف گوش خارجی(صدف)
Lobule= قطعه کوچک،نرمه کوچک گوش
External acoustic meatus= مجرای خارجی شنوایی
Tragus= زبانه گوش،غضروف جلوی گوش
Antitragus= غضروفی که مقبل زبانه گوش قرار دارد.
Middle Ear-2= گوش میانی
Eardrum(tympanic membrane)= پرده صماخ
Auditory Ossicles= استخوانهای کوچک شنوایی
Malleus(hammer)-1= 1-استخوان چکشی
Incus(anvil)-2= 2-استخوان سندانی
Stapes(stirrup)-3= 3-استخوان رکابی
Eustachian(auditory)tube= شیپور استاش یا کانال شنوایی
Internal Ear(Labyrinth)-3= گوش داخلی
Semicircular canal= مجرای نیم دایره ای
Ampulla= محفظه
Cupula= طاعق یا گنبد آمپولا
Crista= تیغه یا لبه،برآمدگی یا نوک آمپولا
Saccule= کیسه کوچک
Endolymphatic Duct= مجرایی که مربوط به مایع لنفاوی داخل گوش است
Utricle(Utriculus) = گوش کوچک
Membranous Labyrinth= لابیرنت غشایی
Osseous Labyrinth= لابیرنت استخوانی
Cochlea= حلزون گوش
Scala Tympani= ساختمان صماخی نردبانی
Conchlear Duct= مجرای مربوط به حلزون گوش
Scala Vesibuli= ساختمان دهلیزی نردبانی
Helicotrema= منفذی میان صدف صماخی و صدف دهلیزی حلزون گوش
Deafness= نا شنوایی
Otitismedia=التهاب گوش میانی
Menieres Disease= سندرومی است با نشانه های:ناشنوایی،وزوز گوش،گیجی
Panotitis= التهاب تمام بخشهای گوش
Mastoiditis= التهاب فضاهای ماستوئیدی که در زایده پستانی استخوان گیجگاه قرار دارند
Labyrinthithis= التهاب گوش داخلی
Otalgia= درد گوش
Otopyorrhea= ترشح چرک از گوش
Otosclerosis(otospongiosis) = عارضه تشکیل استخوان اسفنجی شکل در گوش داخلی
Otorrhagia= خونریزی از گوش
Tinnitus= وزوز گوش
Diplacusis= یک صدارا به صورت دو صدا شنیدن
Myringitis= التهاب پرده صماخ
Eustachitis= التهاب شیپور استاش گوش
Tympanosclerosis= سخت شدن پرده صماخ
Tympanolabyrinthopexy= تثبیت لابیرنت و پرده صماخ با عمل جراحی
Fenestration= عمل جراحی دریچه گذاری

همچنین ببینید

پیشگیری از بیماری های مفصلی

پیشگیری از بیماری های مفصلی

پیشگیری از بیماری های مفصلی دکتربابک وحدت پور، متخصص طب فیزیکی درپاسخ به سوال مطرح …

error: Content is protected !!