تأثیر اطرافیان بر فرد الکلی

اطرافیان می‌توانند تأثیر مهمی در نوشیدن یا ننوشیدن الکل در شما داشته باشند.محققان این مرکز علمی با ارزیابی بیش از هزار و ۸۰۰ الکلی با میانگین سن ۲۷ سال،متوجه شدند که درک الکلی‌ها از سطح اعتیادشان به الکل ، مستی و خطرات سلامتی متعاقب استفاده از الکل با رفتار و سلوک افراد دور و اطراف آنها ارتباط زیادی دارد.
اگر اطرافیان فرد الکلی،خودشان نیز الکلی باشند، شخص میزان مصرف الکل و مستی خود را دست کم می‌گیرد، اما اگر در عوض،دوستان شخص الکلی، میانه رو یا افرادی غیر الکلی باشند که در مورد الکل گوشزد می‌کنند، شخص الکلی بیشتر بر خطرات مصرف این ماده آگاهی پیدا می‌کند.
این پژوهش از اولین تحقیقاتی است که نشان می‌دهد افراد چگونه سطوح مستی ناشی از الکلشان و خطرات سلامتی را در رابطه با محیط اطرافشان قضاوت می‌کنند. نتایج این پژوهش در مجله «BMC Public Health» منتشر شده است.