داروی بي كربنات سديم

بي كربنات سديم    Sodium Bicarbonate
اشكال دارويي     For Infu: 4.5%
موارد و مقدار مصرف :
توجه: هر ويال 5/7 درصد بي كربنات سديم حاوي meq28/89 بي كربنات است.
بزرگسالان و كودكان: ابتدا meq/kg1 به صورت وريدي و سريع تزريق مي شود و سپس در صورت نياز دوزهاي بعدي به ميزان meq/kg به فواصل 10 دقيقه اي تكرار مي شوند.
توجه: ميزان دوز بر حسب وضعيت PH و ميزان CO2 تعيين مي شود.
در مواردي كه ميزان اسيدوز خفيف تر است مي توان از ابتدا meq/kg 5-2 را طي 4 تا 8 ساعت انفوزيون كرد.
جهت قليايي كردن ادرار
توجه: جهت كاهش خطر سميت كليوي ناشي از واكنشهاي هموليتيك و نيز ميوگلوبين اوري از قليايي كردن ادرار استفاده مي شود.
بزرگسالان و كودكان: meq/kg5-2 به صورت وريدي طي مدت 4 تا 8 ساعت انفوزيون مي شود و يا يك ويال بي كربنات در يك ليترسرم دكستروز 5 درصد ريخته شده و با سرعت ml/kg15-10 در ساعت انفوزيون مي گردد.
جهت خنثي كردن محلول هاي تزريقي وريدي
به منظور جلوگيري از فلبيت و تحريك وريد مي توان يك ويال بي كربنات سديم را به يك ليتر از محلول دارو اضافه كرد. با اين عمل PH محلول بالا رفته و به PH فيزيولوژيك نزديكتر مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در بيماراني كه بر اثر استفراغ و يا ساكشن گوارشي كلر از دست داده اند، بيماراني كه ديورتيكهايي دريافت كرده اند كه باعث آلكالوز هيپوكلرميك شده است، آلكالوز تنفسي يا متابوليك، هايپوكلسمي در كسانيكه آلكالوز باعث تتاني مي شود، زيادي فشار خون، بيماريهاي تشنجي، نارسايي احتقاني قلب
(CHF) و بيماراني كه مصرف سديم براي آنها ضرر دارد نبايد تجويز شود.
در بيماارن مبتلا به ادم، احتباس سديم و كم شدن يا عدم ادرار با احتياط تجويز شود.
در افراد مسن و نارسايي كليه با احتياط تجويز گردد.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. در مادران شيرده با احتياط تجويز شود.

تداخلات مهم :
مصرف همزمان كلرپروپاميد، ليتيوم، متوتروكسات، ساليسيلاتها، تتراسايكلين ها، فلكائينيد، كينيدين و سمپاتوميمتيكها (سالمترول، متوپرولول، ترتوبالين، اپي نفرين، افدرين، فنيل افرين) با سديم بي كربنات تداخل دارد.
عوارض جانبي :
خروج مايع تزريقي از رگ، درد عضلاني، التهاب وريد، هيپوكالمي، هايپرناترمي و آلكالوز از عوارض جانبي اين دارو است.
توصيه ها :
در صورت بيرون زدن دارو از رگ بايد بلافاصله انفوزيون قطع شود.
ويال 5/7 درصد بي كربنات جهت تزريق وريدي بايد رقيق شود.
مقدار و سرعت انفوزيون نبايد از mcg50 در ساعت بيشتر گردد.
درمان دراز مدت با سديم بي كربنات توصيه نمي شود.
براي تزريق سديم بي كربنات مي توان از آب مقطر تزريقي و جهت رقيق كردن از سديم كلرايد يا دكستروز 5 درصد تزريقي استفاده كرد.
شرايط نگهداري :
دردماي 15 تا 30 درجه سانتيگراد نگهداري شده و از يخ زدگي محافظت شود.