سفيكسيم

سفيكسيم     Cefixime

اشكال دارويي     Scored F.C Tab: 200mg
For Ped. Susp: 50mg/sachet

موارد و مقدار مصرف :
سوزاك، التهاب گوش مياني، التهاب حلق، عفونت دستگاه تنفسي تحتاني و عفونت دستگاه ادراري
بزرگسالان: mg400-200 روزانه به صورت تك دوز و يا در 2 دوز منقسم تجويز مي شود.
كودكان كمتر از 50 كيلوگرم: mg/kg8 ازسوسپانسيون سفيكسيم به صورت تك دوز روزانه يا mg/kg4 هر 12 ساعت تجويز مي شود.
كودكان بالاي50 كيلوگرم يا بيشتر از 12 سال مانند بزرگسالان درمان مي شود.
توجه: در بيماران مبتلا به نارسايي كليوي متوسط تا شديد دوز دارو بايد كاهش پيدا كند و نبايد از mg200 در روز بيشتر شود.

سفيكسيم
توجه: در درمان التهاب گوش مياني از سوسپانسيون سفيكسيم بايد استفاده شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
به تك نگار سفالكسين مراجعه شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه B حاملگي قرار دارد. در شير ترشح مي شود و بايد با احتياط تجويز شود.
2 تداخلات مهم :
به تك نگار سفالكسين مراجعه شود.
عوارض جانبي :
سفيكسيم دارويي است كه توسط بيماران به خوبي تحمل مي شود و عوارض جانبي آن معمولاً گذرا و خفيف است.
شايع ترين: عوارض گوارشي نظير مدفوع سل يا اسهال، دل درد، بي اشتهايي، تهوع، سوء هاضمه و نفخ. عوارض دستگاه عصبي نظيرسردرد وواكنشهاي حساسيتي نظير راش، كهير، تب دارويي و خارش.
مهمترين: كوليت پسودوممبران كه احتمال بروز آن كمتر از 1/0 درصد است.
توصيه ها :
سفيكسيم را مي توان بدون توجه به وعده هاي غذايي استفاده كرد.
قبل از شروع درمان بايد سابقه حساسيت بيمار نسبت به سفالوسپورين ها و پني سيلين ها در نظر گرفته شود.
آسيب كليوي بيشتر در بيماران مسن و يا كسانيكه نارسايي كليوي و يا ناتواني جسماني دارند ايجاد  مي شود.
بيمار بايد بروز هر گونه حساسيت و همچنين اسهال را سريعاً به پزشك گزارش دهد.
شرايط نگهداري :
بعد از تهيه سوسپانسيون سفيكسيم در يخچال يا درجه حرارت اتاق تا 14 روز قابل نگهداري است ولي بايد دور از نور و حرارت زياد باشد.

قبل از مصرف بايد به خوبي تكان داده شود. قرص سفيكسيم در درجه حرارت 15 تا 30 درجه سانتيگراد نگهداري شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده