معماری

عوارض و خطرات و مزایای مصرف هپارين سديم

اثرات و عوارض مصرف هپارين سديم,نحوه مصرف و خوردن هپارين سديم,فواید داروی هپارين سديم,درمان با هپارين سديم,دوز مصرفی هپارين سديم,موارد کاربرد كاپتوپريل,خطرات هپارين سديم

هپارين سديم       Heparin Sodium

اشكال دارويي      Inj:

موارد و مقدار مصرف :

رژيم فول دوز درماني هپارين:

هپارين سديم

دوز توصيه شده     دفعات تجويز روش تجويز

واحد 20000 – 10000

واحد 10000 – 8000

واحد 20000-15000 دوز اوليه

هر 8 ساعت

هر 12 ساعت

تزريق زيرجلدي (SC)

واحد 10000

واحد 10000-5000  دوز اوليه

هر 4 تا 6 ساعت    تزريق وريدي منقطع

* واحد 40000-20000    مداوم انفوزيون وريدي

 

* 20000 تا 40000 واحد در يك ليتر نرمال سالين حل شده و طي مدت 24 ساعت انفوزيون مي شود و يا اينكه معادل 1000 واحد در ساعت انفوزيون مي گردد.

اين رژيم براي بيماري با وزن kg68 نوشته شده است.

توجه: دوز هپارين براساس تستهاي انعقادي كه قبل از هر تزريق انجام مي شود تنظيم مي گردد.

دوز كلي كودكان: رژيم فول دوزهپارين در كودكان شامل تزريق دوز اوليه وريدي يكجا به ميزان IU/kg50 و سپس دوز نگهدارنده به ميزان IU/kg25-10 در ساعت به صورت انفوزيون وريدي و يا         IU/kg100-50 هر 4 ساعت تزريق وريدي مي شود.

موارد منع مصرف و احتياط :

هپارين در بيماران حساس به دارو منع مصرف دارد.

در شرايط زير تجويز هپارين ممنوع و با خطرهمراه است: افراد مبتلا به خونريزيهاي كنترل نشده و يا افراد مستعد خونريزي مانند بيماران هموفيلي و يا بيماري كبدي همراه با هايپوپروترومبينمي، درافراد مشكوك به خونريزيهاي درون جمجمه اي و ضايعات زخمي غيرقابل دسترسي به خصوص در   دستگاه گوارش و زخم هاي باز، درطي تخليه مداوم معده و يا روده كوچك، بيماري كليوي پيشرفته         و تهديد به سقط.

در بيماراني كه تحت جراحي اعصاب، جراحي چشم ومغز يا نخاع قرار مي گيرند و يا اينكه تحت درمان با وارفارين و ديگر داروهاي ضد پلاكتي هستند منع مصرف دارد.

در افراد داراي سابقه زخم گوارشي و همچنين در دوران قاعدگي و پس از زايمان و درافرادي كه با توجه به شغل آنها احتمال حوادث و ضرب خوردگي درآنها بالا است با احتياط تجويز شود.

مصرف در بارداري و شيردهي :

در گروهC حاملگي قرار دارد و بي خطر بودن مصرف اين دارو دردوران حاملگي ثابت نشده است. هپارين ازجفت عبورنمي كند ومصرف آن 22-13 درصد با عوارضي چون زايمان زودرس ومرده زائي همراه است ولي با توجه به اينكه احتمال بروز اين عوارض با مشتقات كوماريني 31 درصد مي باشد لذا در صورت نياز، مصرف هپارين ارجحيت دارد ولي البته با خطراتي نيز همراه است. درسه ماه آخر بارداري و طي دوران پس از زايمان به دليل احتمال بروز خونريزي بايد با احتياط تجويز شود.

هپارين در شير ترشح نمي شود.

تداخلات مهم :

مصرف همزمان هپارين با داروهاي ضد انعقاد وداروهاي مهار كننده پلاكتي (ايبوپروفن، ايندومتاسين، دي پيريدامول، هيدروكسي كلروكين،NSAID ، تيكلوپيدين، فنيل بوتازون، آسپرين) احتمال بروز خونريزي را افزايش مي دهد.

سفالوسپورين ها، نيتروگلسيرين، پني سيلين ها وساليسيلاتها درصورت مصرف همزمان با هپارين احتمال بروز خونريزي را افزايش مي دهند.

عوارض جانبي :

شايع ترين: افزايش زمان انعقاد، خونريزي.

مهم ترين: خونريزي.

توصيه ها :

در صورت انفوزيون مداوم وريدي هپارين، تستهاي انعقادي درمراحل اوليه بايد هر4 ساعت انجام شود واگر هپارين به صورت منقطع وريدي تزريق مي شود تستهاي انعقادي درمراحل اوليه درمان قبل از تزريق هر دوزو پس ازآن به فواصل مناسب بايد انجام شود. درصورتيكه هپارين از طريق SC تجويز شود 4 تا 6 ساعت پس از تزريق تستها را انجام دهيد. تزريق SC هپارين به صورت عميق ودرداخل چربي زير پوست انجام مي شود وجهت جلوگيري از بروزضايعه نسجي در محل تزريق SC بهتراست از سرسوزن باريك (شماره 25 يا 26) وهمچنين از محلول كنسانتره هپارين استفاده شود.

به منظور تزريق زيرجلدي هپارين از دوسوزن استفاده كنيد يكي براي كشيدن محلول ازداخل ويال و ديگري جهت تزريق دارو، پس ازوارد نمودن سوزن به داخل پوست پيستون سرنگ را به منظور كنترل خون به عقب نكشيد تا احتمال صدمه وهماتوم بافتي كاهش يابد و بعد ازتزريق SC سوزن را به مدت     10 ثانيه درجاي خود رها كنيد.

هر 2 ساعت محل تزريق را عوض كنيد و بعد ازتزريق محل آن را ماساژ ندهيد.

در صورت تهيه محلول رقيق شده هپارين، آن را به خوبي تكان دهيد تا كاملاً حل شود.

توصيه مي شود كه به محلول انفوزيون وريدي هپارين، داروهاي ديگر افزوده نشود.

هرگز به منظور اندازه گيريPTT ازسمت انفوزيون وريدي هپارين و يا رگ مربوطه خونگيري ننمايد چرا كه PTTرا به صورت كاذب زياد نشان ميدهد. همواره خونگيري را از بازوي ديگربيمارانجام دهيد.

از تزريقIM هپارين خودداري كنيد زيرا احتمال بروز هماتوم وجود دارد.

بيماربايد به منظوراحتمال خونريزي لثه، خون مردگي درنواحي باز و پاها، پتشي، خونريزي بيني، ملنا، تاخير درعمل دفع، هماچوري واستفراغ خوني، مرتباً تحت كنترل باشد. شمارش پلاكتي را دراين بيماران به صورت منظم انجام دهيد.

از قطع ناگهاني مصرف اين دارو خودداري كنيد. به اين منظور در پي درمان با هپارين، ضد انعقادي خوراكي به منظور پيشگيري از افزايش انعقادپذيري تجويز مي شود.

در صورت فراموش كردن مصرف يك دوز توسط بيمار، از دوبرابر كردن دوز بعدي دارو جداً خودداري شود.

به بيمار يادآورشويد كه در زمان دريافت هپارين از مصرف آسپرين و ساير داروهاي OTC (بدون نسخه) جلوگيري كند و درصورت مراجعه به دندانپزشك هم حتماً وي را درجريان استفاده هپارين قراردهد.

شرايط نگهداري :

دردماي30-15 درجه سانتيگراد نگهداري و از منجمد شدن داروجلوگيري شود