معماری

مضرات و اثرات داروی دگزامتازون

اثرات و عوارض مصرف دگزامتازون,نحوه مصرف و خوردن دگزامتازون,فواید داروی دگزامتازون,درمان با دگزامتازون,دوز مصرفی دگزامتازون,موارد کاربرد دگزامتازون,خطرات دگزامتازون

دگزامتازون      Dexamethasone

اشكال دارويي     Tab: 0.5mg
Inj: 8mg/2ml

موارد و مقدار مصرف :
روز اول ml2-1 به صورت تزريق عضلاني، روز دوم 4 قرص در 2 دوز منقسم، روز سوم 4 قرص در 2 دوز منقسم، روز چهارم 2 قرص در 2 روز منقسم، روز پنجم و ششم يك قرص، روز هفتم هيچ دارويي دريافت نشود و در روز هشتم وضعيت بيمار پيگيري شود.قرص دگزامتازون
ادم مغزي
بزرگسالان: دوز اوليه mg10 به صورت IV تجويز مي شود و سپس با mg4 به صورت IM در هر        6 ساعت ادامه مي يابد تا حداكثر پاسخ مشاهده شود. فروكش كردن علائم بيماري معمولاً بين 12 تا 24 ساعت طول مي كشد.
دوز دارو را مي توان بعد از 2 تا 4 روز كاهش داده و به تدريج در طي مدت 5 تا 7 روز قطع كرد.
براي كاهش درد در بيماراني كه تورم غير قابل جراحي دارند درمان نگدارنده توسط هر دو شكل خوراكي يا تزريقي مي تواند موثر باشد و دوز دارو در اين مورد mg2 دو تا سه بار در روز است.

دگزامتازون
شوك
دوز mg/kg6-1 به صورت تك دوز وريدي پيشنهاد مي شود و تا زماني كه شوك ادامه دارد هر 2 تا 6 ساعت مي توان همين دوزIV را تكرار كرد.
نارسايي آدرنال
ساير موارد استفاده از اين د ارو عبارتند از: درمان استفراغ ناشي از شيمي درماني، نارسايي آدرنال، مننژيت باكتريال کودکان، ادم مجاري هوايي، تست تشخيصي سندرم كوشينگ.
توصيه ها :
تزريق وريدي دگزامتازون بايد حداقل يك دقيقه طول بكشد.
در صورت مخلوط كردن با محلولهاي تزريقي، محلول آماده شده تا 24 ساعت قابل استفاده است.
جهت اطلاع از ساير موارد به تك نگار بتامتازون مراجعه كنيد