مضرات و اثرات داروی پروپرانولول

اثرات و عوارض مصرف پروپرانولول,نحوه مصرف و خوردن پروپرانولول,فواید داروی پروپرانولول,درمان با پروپرانولول,دوز مصرفی پروپرانولول,موارد کاربرد پروپرانولول,خطرات پروپرانولول

پروپرانولول     Propranolol HCI

اشكال دارويي     F.C. Tab: 10mg , 40mg

موارد و مقدار مصرف :
كنترل زيادي فشار خون
بزرگسالان: دوز اوليه mg80-40 دو بار در روز است كه در صورت نياز تا مقدار mg320-160 روزانه هم مي تواند افزايش يابد.
برخي بيماران ممكن است تا mg640 در روز هم لازم داشته باشند.
كودكان: دوز اوليه mg/kg1 در دوزهاي منقسم روزانه است كه در صورت نياز تا محدوده mg/kg4-2 در روز هم مي تواند افزايش يابد.
توجه: پروپرانولول براي درمان اورژانسي ازدياد فشار خون مناسب نيست.
آنژين صدري
دوزاوليه mg40، دو تا سه بار در روز است و در صورت نياز mg240-120 روزانه هم تجويز ميشود.  حداكثر دوز روزانه mg320 است.

پروپرانولول
انفاركتوس ميوكارد (MI)
در طي 5 تا 21 روز اول MI مقدار mg40 چهار بار در روز به مدت 2 الي3 روز تجويز مي شود و سپس با دوز mg80 دو بار روزانه ادامه مي يابد.
آريتمي هاي قلبي
بزرگسالان: در درمان طولاني مدت mg160-30 در دوزهاي منقسم روزانه تجويز مي شود.
حداكثر دوز نگهدارنده mg320 در روز است.
براي كنترل آريتمي در حالت اورژانس از فرم تزريقي پروپرانولول استفاده مي شود.
كودكان: mcg/kg500-250  سه تا چهار بار در روز تجويز مي شود.
تنگي ناشي از هيپرتروفي زيرآئورت (IHSS)
دوز معمول mg40-10 سه تا چهار بار در روز است.
اضطراب
mg40 روزانه كه ممكن است به mg40 دو يا سه بار در روز هم افزايش يابد. براي درمان اضطراب درمواردي مانند سخنراني ميتوان30 تا90 دقيقه قبل از آن مقدار mg80-10 پروپرانولول استفاده كرد.
پيشگيري از ميگرن
بزرگسالان: دوز اوليه mg40 دو يا سه بار در روز است كه به تدريج در طي يك هفته مي تواند به       mg160 روزانه برسد. برخي بيماران ممكن است به دوز mg240 در روز نياز داشته باشند.
كودكان زير12 سال: mg20 دو يا سه بار در روز تجويز مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
درصورت براديكاردي سينوسي، بلوك قلبي بيشتر از درجه يك، شوك كارديوژنيك، CHF به جز      در مواردي كه دراثر تاكيكاردي قابل درمان با بتابلاكرها باشد منع مصرف دارد.
پروپرانولول در آسم برونشيال، اسپاسم برونش، انسداد مزمن و شديد ريوي و حساسيت به بتابلوكرها منع مصرف دارد.
در موارد اختلالات كليوي، كبدي، ديابت شيرين و مياستني گراو با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد.
تداخلات مهم :
داروهايي كه ممكن است بتابلوكرها تحت تاثير قراردهند: نمكهاي آلومينيوم، باربيتوراتها،           نمكهاي كلسيم، كلستيرامين، NSAID ها، آمپي سيلين، ريفامپين، ساليسيلاتها، مسددهاي كانالهاي كلسيمي، ضد بارداريهاي خوراكي، اتانول، هالوپريدول، آنتا گونيستهاي H2 (رانيتيدين وسايمتيدين)، هيدرالازين، مهاركننده هاي MAO، فني توئين، كينيدين و سيپروفلوكساسين.
داروهايي كه تحت تاثير بتابلوكرها قرار مي گيرند: هالوپريدول، هيدرالازين، استامينوفن، فنوتيازين ها، ضد انعقادها، بنزوديازپين ها، كلونيدين، ديسوپيراميد، اپي نفرين، آلكالوئيدهاي ارگوت، ليدوكائين، پرازوسين، سولفونيل اوره ها (گلي بن كلاميد) و تئوفيلين.
عوارض جانبي :
عوارض اين داروها بيشتر خفيف و گذرا است و به ندرت نياز به قطع درمان پيش مي آيد.
شايع ترين: خستگي، بي حالي، براديكاردي، افت فشار خون.
مهم ترين: نارسايي قلبي، بلوك قلبي.
توصيه ها :
دارو را همراه غذا مصرف كنيد.
از قطع ناگهاني دارو خودداري شود. پس از مصرف طولاني مدت لازم است به تدريج و طي 1 تا 2 هفته از ميزان آن كاسته شود.
در صورت بروز علائمي مثل تنگي نفس به ويژه هنگام دارز كشيدن، سرفه شبانه، تورم دستها و پاها، كاهش تعداد ضربان قلب، سرگيجه، بثورات پوستي، تب، گلو درد و خونريزيهاي غير عادي به       پزشك مراجعه كنيد.
اين دارو ممكن است علائم هيپوكالمي را پنهان كند.
شرايط نگهداري :
در دماي اتاق و دور از رطوبت نگهداري شود.