داراپریم،مواردمصرف ، دوز مصرفی داراپریم

داروی بیماران مبتلا به ایدز،بیماران مبتلا به توکسوپلاسموز،مبتلایان به مالاریا،موارد مصرف دارارپریم( پریمتامین ),داروی پریمتامین,پریمتامین,قرص پریمتامین

پیریمتامین (به انگلیسی: Pyrimethamine)

نام تجاری : داراپریم

موارد مصرف :

ایـن دارو همـراه بـا سولفادوکـسین و کینین در درمان مالاریـای مقـاوم بـه کلـروکین مـصرف مـیشـود. ایـن دارو همـراه بـا سـولفونامیدهـا در درمـان توکسوپلاسموز نیز مصرف میشود.ا توجه به مقاومت دارویی ایجاد شده نسبت به این دارو، از ترکیبات آلی فلزی برای شکستن این مقاومت‌ها استفاده می کنند.

مکانیـسم اثـر:

پیریمتـامین آنـزیم دی هیـدروفولات ردوکتاز پلاسمودیوم را مهار میکند.

فارماکوکینتیک:

ایـن دارو از راه خـوراکی بـه خـوبی جذب میشود و به طور گسترده در بدن انتشار مـی یابـد . غلظت سرمی پیریمتامین ۲-۶ ساعت بعـد از مـصرف بـه اوج خود می رسد. نیمـه عمـر ایـن دارو ۸۰-۱۲۰ سـاعت است. دفع این دارو عمدتاً کلیوی و آهسته است و ممکـن است ۳۰ روز یا بیشتر طول بکشد.

مــوارد منــع مــصرف :

ایــن دارو در کــم خــونی مگالوپلاستیک یا سایر موارد کمبود فولات نبایـد مـصرف شود.

هشدارها :

۱- مصرف پیریمتامین درصورت وجود عیب کار کلیه یـا کبد، ضعف مغزاستخوان، کـم خـونی و سـابقه اخـتلالات صرعی باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.

۲- انجـام آزمـون شـمارش تـام خـون در طـول درمـان درازمدت با این دارو توصیه میشود.

عوارض جانبی :

تضعیف رونـد خـون سـازی در صـورت مصرف مقادیر زیاد دارو، عوارض گوارشی، بثورات جلدی و بیخوابی با مصرف این دارو گزارش شده است.

تـداخلهـای دارویـی:

درصـورت مـصرف همزمـان پیریمتامین با کوتریموکسازول، تریمتوپریم، فنی توئین یـا متوترکسات، اثر آنتی فـولات ایـن دارو تـشدید مـی شـود . مصرف همزمان این دارو با دارو های مضعف مغزاسـتخوان، ممکن است سبب افزایش اثرات کاهنده گلبول های سفید و پلاکتها شود.

نکات قابل توصیه :

۱- برای کاهش تحریک گو ارشی، دارو را میتـوان بـا غـذا صرف کرد.

۲- مصرف همزمان اسید فولیک درطـول درمـان بـا ایـن دارو ممکن است ضروری باشد.

۳- در درمــان توکــسوپلاسموز، بــویژه بــا مقــادیر زیــاد، مراجعه منظم به پزشک به منظور انجام آزمـون شـمارش تام خون ضروری است.

۴- دوره درمان با دارو باید کامل شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در درمان مالاریـای ناشـی از پلاسـمودیوم فالسیپارم مقاوم به کلروکین، ۷۵ میلـی گـرم پیریمتـامین همراه با ۱/۵ گـرم سولفادوکـسین در یـک نوبـت، در روز سوم پس از درمان با کینین، مصرف میشـود . در درمـان توکــسوپلاسموز، ابتــدا ۵۰-۲۰۰ mg/day همــراه بــا ۰/۲۵-۱ گرم سولفونامید هر ۶ ساعت به مدت ۱-۲ روز و سپس ۵۰-۲۵۰ mg/day همراه با ۱۲۵-۵۰۰ میلیگرم سولفونامید هر ۶ ساعت برای ۲-۶ هفته مصرف میشـود . پیریمتامین به مقدار ۱۲/۵ میلیگرم همراه با داپسون بـه مقدار ۱۰۰ میلیگرم یکبار در هفته از یک هفتـه قبـل از عزیمت به مناطق آلوده به مالاریای ناشی از پلاسـمودیوم فالسیپارم تـا ۴هفتـه پـس از بازگـشت از آن منـاطق بـه منظور پیشگیری از ابتلای به بیمـاری مـصرف مـی شـود . پیریمتامین همراه بـا سـولفادیازین یـا کلیندامایـسین در درمان توکـسوپلاسموز بـه مقـدار ۵۰-۱۰۰ mg/kg بـه مدت ۳ روز و سپس به مقدار ۲۰ mg/day به مدت ۴-۶ هفته مصرف میشود.

کودکــان:

در درمــان مالاریـای ناشـی از پلاســمودیوم فالسیپارم مقاوم به کلروکین، ۱/۲۵ mg/kg پیریمتـامین همراه با ۲۵ mg/kg سولفادوکسین، بصورت مقدار واحد، در روز سوم پس از درمان با کینین، مصرف میشود. برای پیـشگیری از مالاریـا مقـدار مـصرف دارو (پیریمتـامین و داپسون) برای کودکـان ۱-۵ سـال (یـا ۱۰-۱۹ کیلـوگرم وزن بدن ) معادل یک چهارم، بـرای کودکـان ۶-۱۱ سـال (یا با وزن ۲۰-۳۹ کیلوگرم ) معـادل نـصف و بـرای سـایر کودکان مقدار مـصرف بزرگـسالان اسـت .

مقـدار مـصرف پیریمتـــامین در درمـــان توکـــسوپلاسموز در کودکـــان ۱ mg/day ی ک بار در روز بـه مـدت ۱-۳ روز و سـپس ۰/۵ mg/kg دو بار در روز برای ۴-۶ هفته همراه با یـک سولفانامید میباشد.

اشکال دارویی :

Tablet: 25 mg

دیدگاهتان را بنویسید