اریتروپویتین (فواید و عوارض،روش تزریق،خطرات)

عوارض اریتروپویتین,نحوه تزریق اریتروپویتین,هورمون اریتروپویتین,اریتروپویتین چیست,اریتروپویتین ۴۰۰۰,اریتروپویتین در ورزش,محل ترشح اریتروپویتین,اریتروپویتین بتا
اریتروپویتین به دوشکل اپوئتین آلفا و بتا موجود است. هر چند اثر بخشی بالینی این دو شکل یکسان است، اما مقدار مصرف آنها متفاوت است.
الف- اپوئتین آلفا
کم خونی ناشی از نارسایی مزمن کلیوی در بیماران تحت همودیالیز
بزرگسالان : از راه تزریق زیر جلدی یا تزریق داخل وریدی در ابتدا units/kg50 سه بار در هفته مصرف می‌شود که بر اساس پاسخ ایجاد شده هر ۴ هفته units/kg25 به مقدار قبلی افزوده می‌شود. حداکثر مقدارتجویز units/kg600 در هفته در ۳ مقدار منقسم می‌باشد. مقدار مصرف نگهدارنده ( وقتی غلظت هموگلوبین به g12-10/ml100رسید) units /kg300-100 در هفته است که در ۳-۲ مقدار منقسم مصرف می‌شود.
کودکان ( فقط از راه تزریق داخل وریدی ) : مقدار مصرف اولیه مشابه بزرگسالان است. ولی مقدار مصرف نگهدارنده ( وقتی غلظت هموگلوبین به g/11-9/5 /ml100 رسید) در کودکان با وزن کمتر از ۱۰ کیلوگرم، units/kg150-75، سه بار در هفته، در کودکان با وزن بین ۳۰-۱۰ کیلوگرم، units/kg150-60 سه بار در هفته، و در کودکان با وزن بیش از ۳۰ کیلوگرم، units/kg100-30، سه بار در هفته می‌باشد.

کم خونی ناشی از نارسایی مزمن کلیوی در بیماران بزرگسال تحت دیالیز صفاقی : از راه تزریق زیر جلدی یا تزریق داخل وریدی در ابتدا units/kg50 دو بار در هفته مصرف می‌شود که بر اساس پاسخ ایجاد شده هر ۴ هفته units/ kg 25 به مقدار قبلی افزوده می شود.

مقدار مصرف نگهدارنده ( وقتی غلظت هموگلوبین به g12-10 /ml100 رسید ) units/kg100-50 در هفته، در دو مقدار مساوی و منقسم می باشد.
کم خونی علامتی شدید با منشاء کلیوی در بیماران بزرگسالی که هنوز تحت دیالیز قرار نگرفته اند :
ترجیحاً از راه تزریق زیر جلدی در ابتدا units/kg50 و سه بار در هفته مصرف می‌شود که بر اساس پاسخ ایجاد شده هر۴ هفته units/kg25 به مقدار قبلی افزودمی‌شود. حداکثر مقدار تجویز units/kg600 در هفته در ۳ مقدار منقسم می‌باشد. مقدار مصرف نگهدارنده ( وقتی غلظت هموگلوبین به g12-10/ml100 رسید ) units/kg300-50 در قفته است که در ۳ مقدار منقسم توصیه می‌شود.
کم خونی در بیماران بزرگسالی که داروهای شیمی درمانی حاوی پلاتین دریافت می‌کنند : از راه تزریق زیر جلدی ابتدا units/kg 150 و ۳ بار در هفته مصرف می‌شود و در صورتی که پاسخ کافی ایجاد نشد ( از نظر میزان هموگلوبین یا تعداد لکوسیت‌ها ) بعد از ۴ هفته تا units/kg 300 و ۳ بار در هفته افزایش می‌یابد. اگر میزان افزایش هموگلوبین از حد ml100/g2 در ماه تجاوز کرد، باید مقدار تجویز دارو ۵۰ -۲۵% کاهش یابد.

در صورتی که میزان هموگلوبین از ml100/g/14 بیشتر شد، مصرف دارو باید قطع شود، تا زمانی که مجدداً میزان هموگلوبین به حد g12/ml100 برسد که از این به بعد تجویز دارو به میزان۲۵%مقدار قبلی مجدداً آغاز می‌شود. تا یک ماه پس از اتمام شیمی درمانی، باید تجویز اپوئتین ادامه یابد.
قبل از جراحی‌های بزرگ که نیاز به خون زیادی دارند :
از راه تزریق داخل وریدی به میزان units/kg 600، دو بار در هفته و به مدت ۳ هفته تجویز می‌شود.
ب- اپوئتین بتا
کم خونی ناشی از نارسایی مزمن کلیوی در بیماران دیالیزی و کم خونی علامتی با منشاء کلیوی در بزرگسالان و کودکانی که هنوز تحت دیالیز نیستند :
از راه تزریق زیر جلدی در ابتدا units/kg 20، سه بار در هفته و بمدت ۴ هفته مصرف می‌شود که بر اساس پاسخ ایجاد شده، هر ماه units/kg 60 به مقدار قبلی افزوده می‌شود.

در مورد مصرف نگهدارنده ( وقتی میزان به g12-10/ml100 رسید) ، در ابتدا باید مقدار مصرف قبلی دارو را به نصف کاهش داد و سپس بر اساس پاسخ ایجاد شده در فواصل ۲-۱ هفته‌ای مقدار دارو را تنظیم کرد. بیشینه مقدار مصرف units/kg720 در هفته است.

از راه تزریق وریدی ( یا انفوزیون وریدی کوتاه مدت ) در ابتدا units/kg40، سه بار در هفته و بمدت ۴ هفته مصرف می‌شود و در صورتی که افزایش در میزان اولیه هموگلوبین کمتر از ml100/g1 باشد، هر ماه به مقدار قبلی افزوده می‌شود تا مقدار نهایی به units/kg80 و سه بار در هفته برسد. سپس در صورت نیاز، هر ماه units/kg20 به این مقدار می‌توان افزود.

در مورد مقدار مصرف نگهدارنده ( وقتی میزان هموگلوبین به g12-10/ml100 رسید) ، در ابتدا باید مقدار مصرف قبلی دارو را به نصف کاهش داد و سپس بر اساس پاسخ ایجاد شده در فواصل ۲-۱ هفته‌ای مقدار دارو را تنظیم کرد.
حداکثر مقدار مصرف دارو از راه تزریق داخل وریدی نیز units/kg720 در هفته می‌باشد.
برای پیشگیری از بروز کم خونی در نوزادان نارس با وزن ۵/۱ – ۷۵/۰ کیلوگرم که زودتر از ۳۴ هفتگی به دنیا آمده‌اند، به صورت تزریق زیر جلدی به مقدار units/kg250 سه بار در هفته تجویز می‌شود که بهتر است مصرف این مقدار طی ۳ روز بعد از تولد آغاز و به مدت ۶ هفته ادامه یابد.
برای درمان کم خونی همراه با تومورهای سفت در بزرگسالانی که تحت شیمی درمانی با ترکیبات پلاتین هستند، ابتدا مقدار units/kg 450 در هفته به صورت زیر جلدی و در مقادیر منقسم تزریق می‌شود که در صورت عدم افزایش هموگلوبین پس از ۴ هفته این مقدار تا دوبرابر افزایش می‌یابد. در صورت افزایش هموگلوبین به مقدار g/ml2، در ماه مقدار مصرف به نصف کاهش می‌یابد.
در صورتیکه مقدار هموگلوبین از g/ml14 تجاوز کرد، درمان باید قطع شود تا هموگلوبین به g/ml12 کاهش یابد. آنگاه درمان با نصف مقدار قبلی ادامه داده می‌شود. این درمان باید تا ۳ هفته بعد از شیمی درمانی ادامه یابد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده