میدازولام (نحوه خوردن،فواید و عوارض،دوز دارو)

روش مصرف و عوارض میدازولام

دوز میدازولام,طول اثر میدازولام,قرص میدازولام,اعتیاد به میدازولام,میدازولام خوراکی,شربت میدازولام,قیمت آمپول میدازولام,امپول های ارامبخش
نام علمی دارو (ژنریک): Midazolam
گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics
خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
دارو پخش – کارخانه داروسازی اکسیر داروسازی تهران شیمی داروسازی کیمیدارو
داروسازی ابوریحان

موارد مصرف
ميدازولام براي ايجاد تسكين و فراموشي قبل از عمل جراحي و يا در موقع القاء بيهوشي و همچنين به همراه داروهاي بي‌حس‌كننده موضعي تجوير مي‌شود.

مکانیسم اثر میدازولام
اين دارو با اثر برگيرنده‌هاي خاص موجب افزايش اثر مهاري گابا و كاهش تحريك‌ذيري سلول‌هاي عصبي مي‌شود.

فارماکوکينتيک
فراهمي زيستي اين دارو از راه عضلاني 36% است. اين دارو در كبد متابوليزه و از طريق ادرار دفع مي‌شود. نيمه عمر آن حدود 2 ساعت است. پيوند دارو به پروتئين‌هاي پلاسما بسيار زياد است.

موارد منع مصرف
در صورت وجود سابقه حساسيت به اين دارو، ميدازولام نبايد مصرف شود.

هشدارها
1- در موارد زير اين دارو بايد با احتياط فراوان مصرف شود: بيماري تنفسي، ضعف عضلاني
2- در صورت وجود نارسايي كبدي و كليوي مقدار مصرفدارو بايد كاهش يابد.
3- در صورت وجود كاهش حجم خون، اسپاسم عروق و يا كاهش دماي بدن و يا در صورت مصرف توأم داروهاي ضد درد اوپيوئيدي مقدار مصرف اين دارو بايد كاهش يابد.
4- اندازه‌گيري فشار خون. اكسيژن خون بررسي وضعيت تنفسي و علايم حياتي به طور مداوم در طول درمان با اين دارو توصيه مي‌شود.

عوارض جانبي میدازولام

خواب‌آلودگي، و احساس سبكي در روز بعد از مصرف دارو، توهم و عدم تعادل، فراموشي، سردرد، سرگيجه، وابستگي، كاهش فشار خون، اختلالات گوارشي، بثورات جلدي، اختلال بينايي، تغيير ميل جنسي، درد در ناحيه تزريق و ترومبوفلبيت از عوارض حانبي اين دارو هستند.

تداخل دارویی میدازولام
مصرف همزمان اين دارو با داروهاي هوشبر، ضد جنون، ضد دردهاي اوپيوئيدي، داروهاي ضد افسردگي، آنتي‌هستامين‌ها، داروهاي كاهنده فشار خون، مسدد گيرنده آلفا آدرنرژيك و با كلوفن باعث افزايش اثرات تسكيني دارو مي‌شود. اين دارو سرعت متابوليسم كلونازپام را افزايش داده و موجب كاهش اثر آن مي‌گردد. مصرف همزمان اين دارو با داروهاي ضد زيادي فشار خون موجب افزايش اثر كاهنده فشار خون مي‌گردد. سايمتيدين، اريترومايسين، ديلتيازم و وراپاميل متابوليسم اين دارو را مهار و با افزايش غلظت پلاسمايي ميدازولام، اثر تسكين بخش آن را افزايش مي‌دهند. اين دارو اثر درماني لودوپا را كاهش مي‌دهد.

مقدار مصرف
خوراكي:
كودكان: در نوزادان و كودكان 6 ماه و بزرگ‌تر، MG/KG0/5-0/25 ، 45-30 دقيقه قبل از القاء بيهوشي مصرف شود. دركودكان 6 ماه تا 6 سال، ممكن است مقدار مصرف بيشتري مورد نياز باشد. (تا 1 mg/kg )
تزريقي:
بزرگسالان: جهت ايجاد تسكين قبل از جراحي و ايجاد فرامو.شي در بيماران با سن كمتر اس 60 سال، مقدار mcg;kg 80-20 تقريباً 60-30 دقيقه قبل از جراحي و در بيماران با سن بيشتر از 60 سال، mcg/kg 50-20 ،‌تقريباً 60-30 دقيقه قبل از عمل تزريقعضلاني مي‌شود.
به عنوان داروي كمكي در بيهوشي عمومي، در بيماران تا 55 سال، ابتدا mcg/kg 350-200 ، طي 30-5 ثانيه تزريق وريدي مي‌شود.

در بيماران 55 سال و بزرگ‌تر mcg/kg 300-150 طي 30-20 ثانيه تزريق وريدي مي‌شود. در بيماران كمتر از 55 سال كه قبل از داروي تسكين‌بخش يا مخدر دريافت كرده‌اند، mcg/kg 350-150 طي 30-20 ثانيه تزريق وريدي مي‌شود. در بيماران بزرگ‌تر از 55 سال كه قبل از داروهاي تسكين‌بخش يا مخدر دريافت كرده‌اند، mcg/kg 200-50 تزريق وريدي مي‌گردد.

كودكان: جهت ايجاد تسكين قبل از جراحي و ايجاد فراموشي، در نوزادان بيش از 6 ماه تا 5 سال، mcg/kg 100-50 از راه وريدي يا mcg/kg 150-100 از راه عضلاني تزريق مي‌شود. در كودكان 12-6 سال، mcg/kg 50-25 از راه وريدي يا mcg/kg 150-100 از راه عضلاني تزريق مي‌شود.

مقدار مصرف در كودكان 16-12 سال، مانند بزرگسالان است. به عنوان داروي كمكي در بيهوشي عمومي، دركودكان 6 ماه تا 5 سال، mcg/kg 100-50‌ ، در كودكان 12-6 سال، mcg/kg 50-25 و در كودكان 16-12 سال مانند بزرگسالان تزريق وريدي مي‌گردد.

اشکال دارویی
Injection: 5mg/ml (as HCL)
Syrup: 2mg/ml