آزمایش نووبیوسین

تعیین حساسیت به نووبیوسین، جهت غربالگری استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی جدا شده از کشتهای ادرار، بکار می رود.

 

۲- نمونه اولیه:

 • کشت ۲۴-۱۸ ساعته از ارگانیسم مورد نظر

 

۳- مواد و معرفها:

 • دیسک نووبیوسین ۵ میکروگرمی
 • پلیت بلاد آگار خون گوسفند
 • سوآب استریل

 

۴- روش انجام آزمایش:

 • یک سوسپانسیون از ارگانیسم مورد نظر در آب مقطر استریل یا Broth تهیه نمایید.
 • کدورت سوسپانسیون باید مطابق با استاندارد نیم مک فارلند باشد .
 • با یک سوآب استریل روی نصف پلیت بلاد آگار کشت دهید.
 • تحت شرایط استریل یک دیسک نووبیوسین روی ناحیه تلقیح شده قرار دهید. با پنس استریل به آرامی روی دیسک فشار آورید تا مطمئن شوید با سطح آگار تماس پیدا کند.

 

۵- نتایج:

 • saprophyticus به نووبیوسین مقاوم بوده و هاله عدم رشد mm 6 تا mm 12 ایجاد می کند.
 • سایر استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی و aureus ، به نووبیوسین حساس بوده و هاله عدم رشد mm 16 یا بزرگتر ایجاد می کنند.

 

۶- کنترل کیفی:

 • سوش کنترلی مقاوم به نووبیوسین saprophyticus
 • سوش کنترلی حساس به نووبیوسین epidermidis

کنترل کیفی با هر Lot جدید از دیسک یا بطور هفتگی با سویه های فوق باید انجام شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید