آزمایش Quellung (کوئلانگ)

آزمایش Quellung (کوئلانگ):
امروزه از این تست کم تر استفاده می شود. در این روش، مایع نخاعی با آنتی سرم هموفیلوس انفلوانزا تایپ b، نایسریا مننجایتیدیس و استرپتوکوکوس نومونیه و یک قطره محلول غلیظ متیلن بلو مخلوط می شود. کپسول ارگانیسم احتمالی در حضور آنتی بادی متورم می شود.

دیدگاهتان را بنویسید