ائوزین متیلن بلو

ائوزین متیلن بلو (Eosin Methylen Blue = (EMB :
محیطی انتخابی-افتراقی است. در این محیط موادی مانند پروتئین (ماده غذایی)، قند های لاکتوز، سوکروز و دو ماده رنگی ائوزین و متیلن بلو به عنوان مهار کننده رشد باکتری های گرم مثبت وجود دارد. این محیط در pH خنثی زرشکی رنگ است. در صورت تخمیر قند لاکتوز توسط باکتری های رشد کرده، اطراف کلنی اسیدی شده و در نتیجه ائوزین رسوب کرده و رنگ اطراف کلنی تیره می شود. اگر باکتری لاکتوز منفی باشد ائوزین رسوب نکرده و محیط تیره نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده