اسپیروکتها

گروه بزرگی از ارگانیسم های مارپیچی باریک و دراز و قابل انعطاف می باشند.
این باکتریها اغلب متحرک میباشند  اما فاقد فلاژل ، به جای آن دارای رشته های باریکی به نام axial filament هستند که توسط آن حول محور طولی خود حرکت میکنند
این فیلامنت محوری به دو انتهای سلول چسبیده و تعداد این رشته ها در باکتریها متفاوت است. تکثیر این باکتریها بر اساس شکاف عرضی صورت میگیرد.
اغلب اسپیروکتها را به علت نازکی و ظرافت نمیتوان به روش معمولی رنگ آمیزی و مشاهده نمود. به هر حال ، جزو باکتریهای گرم منفی در نظر گرفته میشود
در صورتی که بخواهیم  این اسپیروکت های نازک و ظریف را توسط میکروسکوپ بررسی کنیم باید از رنگ آمیزی های اختصاصی مانند رنگ آمیزی املاح نقره استفاده کنیم
اسپیروکت های ضخیم را میتوان توسط رنگ آمیزی گیمسا و گرم مشاهده کرد