اطلس آنلاین ادرار

مشاهده تصاویر اجزای تشکیل دهنده ادرار اعم از گلبول ها،کست ها،سنگ ها و رسوبات ادراری

۱۸ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۹ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۱ ۲ ۴ ۵ ۸ ۳ ۶ ۷ ۶۰ ۶۱ ۵۹ ۵۸ ۵۳ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۴۶ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۵ ۳۹ ۴۴ ۴۲ ۴۳ ۴۱ ۴۰ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۲۶ ۳۰ ۳۱ ۲۸ ۲۹ ۲۷ ۲۴ ۲۵